Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Latife BIYIKLI
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN
Dr. Öğ. Üyesi Nilay KAYHAN
Prof. Dr. İ. Funda ACARLAR
Araştırma Görevlisi Merih TOKER
Araştırma Görevlisi Sevim KARAHAN
Araştırma Görevlisi Hilal GENGEÇ
Prof. Dr. Tevhide KARGIN

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :

Telefonu :
Odası :
E-Posta : tevhide.kargin@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Tevhide KARGIN
Akademik Özgeçmiş
5 Akademik Unvanlar:
NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Prof. Dr. 
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1   Kargın T., & Güldenoğlu B. (2016). Learning Disabilities Research and  Practice in Turkey. Learning Disabilities: A Contemporary Journal , 14(1), 71-78.
2   Güldenoğlu, B., Kargın, T., & Miller, P. (2015).  Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin cümle anlama becerilerinin incelenmesi.  Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 82-96.
3   Miller, P., Kargin, T., Guldenoglu, B., Rathmann, C. & Kubus, O. (2015). Deaf Native Signers Are Better Readers than Nonnative Signers: Myth or Truth? Journal of Deaf Studies and Deaf Education. doi: 10.1093/deafed/enu044
4   Güldenoğlu, B., Kargın, T., & Miller, P. (2014).  İşiten ve işitme engelli okuyucuların kelime işlemleme becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.  Türk Psikoloji Dergisi, 29(73), 18-38. 
5   Miller, P., Kargın, T., & Güldenoğlu B. (2014).  Differences in the reading of shallow and deep orthography: developmental evıdence from hebrew and turkısh readers.  Journal Of Research In Readıng, 37(4), 409-432., DOİ: 10.1111/J.1467-9817.2012.01540.X 
6   Güldenoğlu B, Kargın, T., & Miller, P. (2014).  Examining the relationship between letter processing and word processing skills in deaf and hearing readers. Educational Sciences: Theory & Practice, DOİ:2738/ESTP.2014.6.2002.
7   Clark D., Paul, M., Peter, H., Kargın, T., Chrıstıan, R., Güldenoğlu, B., Okan, K., & Erın, S. (2014).  The ımportance of early sıgn language acquısıtıon for deaf readers.  Readıng & Wrıtıng Quarterly, 32(2), 127-151., DOİ: 10.1080/10573569.2013.878123
8   Güldenoğlu, B., Mıller, P., Kargın, T., Hauser, P., Rathmann, C., & Kubus, O. (2014).  A comparıson of the letter-processıng skılls of hearıng and deaf readers: evıdence from fıve orthographıes.  Journal Of Deaf Studıes And Deaf Educatıon, 19(2), 220-237., DOİ: 10.1093/DEAFED/ENT051
9   Miller, P., Kargın T, & Güldenoğlu B. (2013).  The readıng comprehensıon faılure of turkısh prelıngually deaf readers: evıdence from semantıc and syntactıc processıng.  Journal Of Developmental And Physıcal Dısabılıtıes, 25(2), 221-239., DOİ: 10.1007/S10882-012-9299-8
10   Güldenoğlu B, Kargın T, & Miller, P. (2012).  İyi ve zayıf okuyucuların kelime işlemleme ve okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi.  Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri (KUYEB) 12(4), 2807-2828.
11   Paul M., Kargın. T, Güldenoğlu, B., Hauser, P., Rathmann, C., Kubus, O., & Spurgeon, E. (2012). Factors dıstınguıshıng skılled and less skılled deaf readers: evıdence from four orthographıes.  Journal Of Deaf Studıes And Deaf Educatıon, 17(4), 439-462., DOİ: 10.1093/DEAFED/ENS022
12   Kargın. T, Güldenoğlu, B, Paul M., Hauser, P., Rathmann, C., Kubus, O., & Spurgeon, E. (2012).  Dıfferences ın word processıng skılls of deaf and hearıng ındıvıduals readıng ın dıfferent orthographıes. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 24(1), 65-83., DOİ: 10.1007/S10882-011-9255-Z 
13   Kargın, T., Güldenoğlu, B., & Şahin, F.(2010).  Genel eğitim sınıflarındaki özel gereksinimli öğrenciler için yapılması gereken uyarlamalara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi.  Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri  (KUYEB), 10(4), 2431-2464.
14   Calık, C. N., Kargin, T.(2010). Effectiveness of the touch math technique in teaching addition skills to students with intellectual disabilities. International Journal of Special Education, 25(1), 195-204. 
15   Işıkdoğan, N. ve Kargın, T. (2010). Hikaye haritası tekniğinin özel gereksinimli öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini kazanmalarındaki etkililiği, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,10(3), 1509-1527. 
16   Tike, L. Kargın, T.(2009). Sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler ve rehberlik araştırma merkezi çalışanlarının bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama sürecine ilişkin tutumları ve bu süreçte karşılaştıkları tutumların belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1937-1972. 
17   Kargın, T. (2004). Effectiveness of a family-focused early intervention program in the education of children with hearing impairments living in rural areas, International Journal of Disability, Development and Education, 51(4), 401-418. 
18   Akçamete, G., Kargın, T. (1998).Bedensel engelli olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin yaşam yönelimi düzeylerinin incelenmesi, Türk Psikoloji Dergisi, 13(42): 37-47. 
19   Kargın, T., Güldenoğlu, B., & Ergül, C. (2017). Anasınıfı çocuklarının erken okuryazarlık beceri profili: Ankara örneklemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(1), 61-87.
20   Kargın, T., Güldenoğlu, B., & Ergül, C. (2017). Dinlediğini anlama becerisinin okuduğunu anlama üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi,(Basım aşamasında).
21   Güldenoğlu, B., Kargın, T., & Ergül, C. (2016). Sesbilgisel farkındalık becerilerinin okuma ve okuduğunu anlama üzerindeki etkisi: boylamsal bir çalışma.  İlköğretim Online, 1(1), DOİ: 10.17051/İO.2016.25973
22   Kargın, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş., & Güldenoğlu, B., (2015).  Anasınıfı çocuklarına yönelik erken okuryazarlık testi (EROT) geliştirme çalışması.  Özel Eğitim Dergisi.
23   Güldenoğlu, B., & Kargın, T., (2012). Karşılıklı öğretim tekniğinin hafif derecede zihinsel engelli öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkililiğinin incelenmesi.  Özel Eğitim Dergisi.
24   Çalık, C. N., Kargın, T.(2010). Effectiveness of the touch math technique in teaching addition skills to students with intellectual disabilities. International Journal of Special Education, 25(1), 195-204. 
25   Kargın, T.(2007). Baş Makale: Eğitsel değerlendirme ve bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama süreci. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8(1), 1-13. 
26   Kargın, T., Baydık, B. Akçamete, G. (2004). A study on needs of parents with children with hearing- impairment in transition to kindergarten in Turkey, International Journal of Special Education, 19( 2), 35-45. 
27   Kargın, T. (2004). Baş Makale: Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 1-13. 
28   Gürboğa, C. & Kargın, T.(2004). İşitme engelli yetişkinlerin farklı ortamlarda kullandıkları iletişim yöntemlerinin/becerilerinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2), 51-64. 
29   Kargın, T. & Baydık, B. (2004). Kaynaştırma ortamındaki işiten öğrencilerin işitme engelli akranlarına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Özel Eğitim Dergisi, 3( 2), 27-39. 
30   Kargın, T., Acarlar, F., & Sucuoğlu, B. (2003). Öğretmen, yönetici ve anne-babaların kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, Özel Eğitim Dergisi
31   Küçüker, S., Kargın, T. & Akçamete, G. (2002). “Rehberlik araştırma merkezi elemanlarının özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine ilişkin görüşlerinin ve yeterlilik algılarının geliştirilmesi”, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1): 101-113. 
32   Kargın, T., Akçamete, G. & Baydık, B. (2001). Okulöncesi yaşta işitme engelli çocuğu bulunan ailelerin anasınıfına geçiş sürecindeki gereksinimlerinin belirlenmesi, Özel Eğitim Dergisi, 3(1):13-24. 
33   Kargın, T. (2001). Farklı eğitim özgeçmişlerine sahip öğretmenlerin işitme engelli çocuklara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34 (1-2): 93-105. 
34   Akçamete, G., Kargın, T. (1998). The effectiveness of early intervention programs in the education of children with hearing impairments, ERIC Document No. ED413694. 
35   Akçamete, G., Kargın, T. (1996). İşitme engelli çocuğa sahip annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi, Özel Eğitim Dergisi, 2(2):7-24. 
36   Akçamete, G., ve Kargın, T. (1994). Hizmetiçi eğitim programının öğretmenlerin işitme engelli çocuklara yönelik tutumlarına etkisi, Özel Eğitim Dergisi, 1(4),13-19. 
37   Kargın, T., ve Akçamete, G. (1991). Bireyselleştirilmiş eğitim programı: İşitme engelliler ve okuma”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(1),151-160. 
38   Kargın, T. (1989). Okul öncesi düzeydeki işitme engelli çocukların eğitiminde aile-öğretmen etkileşimi. Okul Öncesi Eğitim Dergisi, (21) 38, 14-15. 
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1  
1.      T. Kargin, C. Ergül, S. Buyukozturk,  & B. Guldenoglu (2016). A study for developing the test of early literacy for Turkish kindergarten children. 10th annual International Technology, Education and Development Conference, 7th - 9th of March Valencia, Spain.
 
2  
1.      Kargin, T., Ergül, C. & Güldenoğlu, B. (2014). 5 Yaş Grubundaki Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi: Erken Okuryazarlık Testi (EROT). Uluslararası  Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 3-6 Nisan 2014, Antalya, Turkiye.
 

3  
1.      Miller, P & Kargin, T. (2014). Reading In Different Orthographies: Differences In Word Processing Skills. 7th International Conference Of Education, Research And Innovation. November 17th-19th, 2014 Seville (Spain).
 
4  
1.      Miller, P & Kargin, T. (2014). The role of Phonology in the Word Decoding Skills of Poor Readers. 8th International Technology, Education and Development Conference, 10-12 March, Valencia, Spain.  
 
 
5  
1.      Kargin, T.& Miller ,P. (2014). Reading in Different Orthographies: Differences in Word Processing Skills. 8th International Technology, Education and Development Conference, 10-12 March, Valencia, Spain.  
 
6  
1.      Guldenoglu, B. & Kargin, T. (2013). The effectiveness of reciprocal teaching on reading comprehension skills of students with mild intellectual disabilities. 5th World Conference on Educational Sciences, 5-8 February, Rome, Italy.
 

7  
1.      Kubus, O.; Rathmann, C.; Miller, P.; Hauser, P.; Spurgeon, E.; Kargin, T. & Guldenoglu, B. (2012). The role of age of acquisition for deaf readers from a cross linguistic perspective. 34th Annual Conference of the German Linguistic Society (DGfS).  6-9 March, 2012Frankfurt, Germany.
 
8  
1.      Kubus, O., Rathman, C., Hauser, P., Miller, P., Kargin, T. & Guldenoglu, B. (2012). Effect of Orthographical systems and Age of Acquisition (AoA) on Deaf Reading. 34th Annual Conference of the German Linguistic Society (DGfS).  6-9 March, 2012Frankfurt, Germany.
 

9  
1.      Ergul, C., Kargin,T. ,& Guldeoglu, B.(2012). Validity/relability of the test of early literacy skills for Turkish children. DEC's 28th Annual International Conference - Division on Early Childhood, 28-30 October, Hilton Minneapolis, USA.
 
10  
1.      Clark, M. D., Musyoka, M., Hauser, P., Israel, E., Miller, P., Rathmann, C., Kargin, T., & Guldenoglu, B. (2012). A systematic develomental skill-oriented investigation of poor and proficient deaf readers from different countries. Poster presented at the Association for College Educators -- Deaf and Hard of Hearing, Jacksonville, FL, USA.
 

11   Kargin, T., & Miller, P. (2011). Reading in Different orthographies: A systematic developmental skill-oriented investigation of hearing and deaf readers from different countiries. 3rd World conference on Educational Sciences. 03-07 February, Istanbul.
12  
1.      Kargin, T., & Miller, P. (2011). Factors Distinguishing Skilled and Less Skilled Deaf Readers: Evidence from Four Orthographies. 18th International Conference on Learning, Port Louis, Mauritius.
 
13  
1.      Kargin, T., & Miller, P.(2011). The Role of Phonology in the Word Decoding Skills of Poor Readers. 18th International Conference on Learning, Port Louis, Mauritius.
 

14  
1.      Miller, P., Hauser, P. Rathman, C, & Kargin, T. (2009). A systematic developmental, skill-oriented investigation of poor and proficient deaf readers from different countries. Poster for NSF (National Scientific Foundation) conference. 2009 Annual Science of Learning Centers Awardees Meeting, November 15-17, Washington, D.C.,USA.
 
15  
1.      Katlav, Ö.Z., & Kargin, T. (2009). The investigation of the effectiveness of peer mediated constant time delay procedure on the acquisition of the subtraction operation by the exceptioanl students in regular classes. Cadin I. International Congress- Developmental Disorders from the Childhood to Adulthood. Portugal-Estoril.
 

16  
1.      Çalık, N. & Kargin T. (2008). “Effectiveness generalizability and the permanency of the instruction with touchmath. 2nd International Conference on Special Education 2008, (ICOSE, 2008), Marmaris.
 
17  
1.      Kargin, T. (2008). Parents, peers and other Professional roles in preschool inclusion. International Congress on Preschool Education in the Context of Child, Family and School. April 30 – 3 May, Trabzon.
 

18  
1.      Akçamete, G., & Kargin, T. (2003). Special education in Turkey, First Balkan Conference, Education-Global Identity and Cultural Diversity Kongresi’nde sunulan bildiri, Stara Zagora, Bulgaristan.
 
19  
1.      Kargın, T. (2002). “Assessing parental needs during transition in Turkey”, The Council for Excepti1onal Children’ın Yıllık Kongresi’nde sunulan Bildiri, New York, USA.
 

20  
1.      Kargın, T., & Akçamete, G. (1998). “Assesing the needs of mothers of children with hearing impairments: A research on Turkish mothers”, OMEP 22. Dünya Kongresi’nde sunulan bildiri, Copenhagen, Denmark.
 
 
USA.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1   Kargın, T. (2008). Engelli çocuğu olan ve olmayan ailelerin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. Çoluk Çocuk, 76, 12 
2   Kargın, T. (2003). Cumhuriyet’in 80. yılında özel eğitim, Milli Eğitim, 160, 106-116.
3   Kargın, T. (2003) Özel gereksinimli öğrencilerin sınıf ortamında değerlendirilmesi, Çoluk Çocuk, 33-34.
4   Kargın, T. (1997). Özel eğitim alanında öğretmen yetiştirme, Milli Eğitim, 136, 42.
5   Kargın, T. (1992). İşitme engelli bireyleri mesleğe hazırlama, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), 539-546. 
6   Kargın, T., ve Akçamete, G. (1991). Bireyselleştirilmiş eğitim programı: İşitme engelliler ve okuma”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(1),151-160. 
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1  
1.  Kargın, T.& Güldenoğlu, İ.B. (2017). Erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesi. 3. Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu (GEYESE 2017). Konya. 
 
2  
1.  Kargın, T., Ergül, C, & Güldenoğlu, İ.B.(2016). Erken okuryazarlık araştırmaları. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir.
 

3  
1.  Kargın, T. & Akçakaya, H. (2016). Birinci sınıf işitme kayıplı öğrencilerin ses bilgisel farkındalık, dil ve okuma becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir.
 
4  
1.      Kargın, T., Güldenoğlu, İ.B., & Ergül, C.(2016). Erken okuryazarlık becerileri ve değerlendirilmesi. 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016). 31 Mart-3 Nisan, Eskişehir.
 

5  
 
1.      Kargın, T. (2016). Otizm alanında özel eğitim uzmanları pratikte neler yapmalı? Hangi dönemde nelere ağırlık verilmeli?. 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu.25-26 Şubat, Ankara, Türkiye.
 

6  
 
1.      Kargın, T. (2016). Otizm alanında özel eğitim uzmanları pratikte neler yapmalı? Hangi dönemde nelere ağırlık verilmeli?. 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu.25-26 Şubat, Ankara, Türkiye.
 

7  
 
 
1.      Güldenoğlu, İ.B., Kargın, T., & Ergül, C. (2015).  Sesbilgisel farkındalık becerilerinin okuma ve okuduğunu anlama üzerindeki etkisi: boylamsal bir çalışma.  25. Özel Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye
 
 

8  

1.      Kargın, T. (2014). Özel Eğitimde Araştırma Politikalarının Oluşturulması. Türkiye’de Bilim Olarak Özel EğitimPaneli. Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü. 6 Mayıs, Ankara, Türkiye.

9  

1.      Kargın, T. (2014). Özel Eğitimde Araştırma Politikalarının Oluşturulması. Türkiye’de Bilim Olarak Özel EğitimPaneli. Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü. 6 Mayıs, Ankara, Türkiye.