Doktora Ders İçerikleri | Özel Eğitim Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Doktora Ders İçerikleri

Bilimsel Hazırlık Dersleri

DERS KODU VE ADI: OE101- Özel Eğitim
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
DERS İÇERİĞİ: Bu dersin içeriğinde Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zekâ ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, Dünya’da ve Türkiye’de özel eğitim uygulamalarını belirtmektir.Dersin amacı, özel eğitimin temel ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin özel gereksinimli bireyler hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak, özel gereksinimliliğine neden olan etmenler hakkında bilgilendirmek, farklı tanı grupları hakkında tanıtıcı bilgiler vermek, özel eğitim alanında uygulanması gereken gelişim destek programları hakkında bilgilendirmektir.

 

DERS KODU VE ADI: OE102-Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
DERS İÇERİĞİ:

Temel kavramlar; öğrenme güçlüğü/ dikkat eksikliği ve hipraktivite bozuklupu olan bireyler; özel yetenekli bireyler; sınıflandırma; eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklıpı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/ tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/ tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim- öğretim ortamları; bilimsel dayanıklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; öğrenme güçlüğü/ dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireye, özel yetenekli bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE103- Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
DERS İÇERİĞİ:

Bu ders kapsamında, zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu ile ilgili temel kavramlar, zihin yetersizliğinin ve otizm spektrum bozukluğunun sınflandırılması, nedenleri ve görülme sıklığı, bu özel gereksinime sahip olan çocukların tarama ve tanılanması, bu çocukların akademik ve akademik olmayan karakteristik özellikleri ile bu çocuklara sunulan eğitim hizmetleri ve ortamları, zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu ile ilgili bilimsel dayanaklı uygulamalar, bu özel gereksinimlere sahip ailelerin özellikleri, bu özel gereksinimlere sahip çocuklara ve ailelerine karşı tutumlar, ailelelere sunulan hizmet ve destekler ile yasal haklar konuları işlenecektir.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE104- İşitme ve Görme Yetersizliği
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
DERS İÇERİĞİ: Temel kavramlar: işitme yetersizliği olan bireyler; işitmenin doğası; görme yetersizliği olan bireyler; görmenin doğası; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/ tanışama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/ tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim – öğretim ortamları; bilimsel dayanıklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; işitme yetersizliği olan bireye, görme yetersizliği olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetle, destekler ve yasal haklar.

 

DERS KODU VE ADI: OE106-Çocuk Gelişimi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
DERS İÇERİĞİ: Çocuk gelişiminde temel kavramlar, doğum öncesi gelişim bebeklik döneminde gelişim, erken çocukluk döneminde gelişim, okul döneminde (geç çocukluk) gelişim, ergenlik döneminde gelişim,  çocuk gelişimi alanında çocuk gelişimcinin rolü, mesleki alanda ekip çalışmasının önemi

 

DERS KODU VE ADI: OE202- Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 4)
DERS İÇERİĞİ: İletişimin tanımı, dilin tanımı, dil edinim kuramları, dil, iletişim ve konuşma kavramlarının ve gelişiminin açıklanması; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda görülen temel dil, iletişim ve konuşma özellikleri ve sorunları; dil, iletişim ve konuşma sorunlarının değerlendirilmesi; dilin bileşenlerine göre amaçların belirlenmesi; iletişim becerisi kazandırmada kullanılan doğal ve yapılandırılmış bilimsel dayanaklı/etkili yöntemler; iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili aile rehberliği

 

DERS KODU VE ADI: OE203- Uygulamalı Davranış Analizi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 4)
DERS İÇERİĞİ:

Uygulamalı davranış analizinin(UDA) temelleri,tarihçesi, tanımı, ilkeleri ve önemi; UDA ve etik; hedef davranış belirleme, tanımlama, ölçme ve kaydetme; hedef davranışa ilişkin toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi

öğretime karar vermek için verilerin kullanımı; davranış işlevlerini belirleme; davranış artırma ilkeleri ve işlem süreçleri; pekiştireç çeşitleri ve kullanımı; sembol pekiştirme; yeni davranışların kazandırılmasında ilkeler ve işlem süreçleri; davranış azaltma ilkeleri ve işlem süreçleri; ayrımlı pekiştirme; sönme, tepkinin bedeli

genellemenin sağlanması; UDA ve tek denekli araştırma yöntemleri.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE204-Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
DERS İÇERİĞİ: Bireyselleştirilmiş eğitim planları (BEP); BEP’in öğeleri; BEP’in yasal dayanakları; BEP ve okul programları (okulöncesi, ilköğretim programları); ölçme araçları ve ayrıntılı değerlendirme; amaçlar: kısa ve uzun dönemli amaçlar; yerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetlerinin belirlenmesi; öğre- 10 tim amaçlarını ve öğretim basamaklarını oluşturma ve sıralama; öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt etme; tüm hizmet planları; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde 0-3 yaş döneminde bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının (BAHP) tanımı, önemi ve örnekleri; geçiş planları: tanımı ve önemi; geçiş türleri: hastaneden-eve, evden-kuruma, kurumdan-kuruma; farklı geçiş planı örnekleri ve geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde BAHP, BEP ve geçiş planı uyarlamaları ve dikkat edilecek hususlar; BEP’in, BAHP’nin ve geçiş planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

 

DERS KODU VE ADI: OE205- Özel Eğitimde Değerlendirme
Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
DERS İÇERİĞİ: Temel kavramlar; değerlendirmenin yasal ve felsefi temelleri; değerlendirmenin amaçları; tıbbi, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirme; değerlendirme süreci: tarama, tanılama, yerleştirme, programlama ve programın değerlendirilmesi; değerlendirmede gönderme öncesi süreç; gönderme ve ayrıntılı değerlendirme süreci; formal değerlendirme yöntemleri; informal değerlendirme yöntemleri; müfredata dayalı değerlendirme; gözlem; beceri analizi; ölçüt bağımlı testler; çalışma örneği analizi; performans değerlendirmesi; değerlendirme sürecinin raporlaştırılması; ölçü araçları geliştirme: çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma

 

DERS KODU VE ADI: OE207-Özel Eğitimde Bütünleştirme
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
DERS İÇERİĞİ: Özel eğitimde yerleştirme yaklaşımları, birlikte ve ayrı eğitim; bütünleştirmenin tanımı; en az kısıtlayıcı eğitim ortamı kavramı, tarihçesi, yasal dayanakları ve türleri; destekleyici özel eğitim hizmetleri, danışmanlık, sınıf-içi destek ve kaynak oda; bütünleştirmede işbirliği: tanımı, önemi ve türleri; Türkiye’de bütünleştirme süreci, geçmişte ve günümüzde bütünleştirme; Türkiye’de özel eğitimle ilgili yasal düzenlemelerde bütünleştirme; bütünleştirmenin başarısını etkileyen etmenler; bütünleştirmeyle ilgili araştırmalar

 

DERS KODU VE ADI: MB011-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
DERS İÇERİĞİ: Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar, eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık); eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; psikolojik, gelişimsel, eğitsel ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ve araçları; geleneksel yaklaşımlara  dayalı araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler); öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyasu, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri);ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler; öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme; özel eğitim alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme

 

SEÇMELİ DERSLER

DERS KODU VE ADI: OE601-Özel Eğitim Öğretmenlerinin  Eğitiminde  Kuramlar ve Güncel Yaklaşımlar
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Özel eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesinde kabul gören ve güncel kuramlar, yaklaşımlar; program odaklı öğretmen eğitimi, yetiştirme odaklı öğretmen eğitimi, öğrenme odaklı öğretmen eğitimi ve ürün odaklı öğretmen eğitimi. Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik algı ve tutumları; öğretmen adaylarının yeterlilik algıları; hizmet öncesi okullarda uygulama; hizmet içi eğitim programları; öğretmen eğitimi programlarına ilişkin değerlendirmeler; öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının bilgi, beceri ve tutumu üzerindeki etkileri; özel eğitim öğretmenleri ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi. Özel eğitime gereksinimi olan çocukların özelliklerine uygun eğitim, yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgiye sahip olma; en az kısıtlayıcı çevre yaklaşımı. Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları. Ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE602-Kaynaştırma Uygulamaları ve Eğitim Hizmetleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: İlköğretim okullarının yapı, işleyişi ve öğretim programları,doğal destek sağlayan kaynaklar,özel eğitim danışmanlığı, kaynaştırma ortamlarındaki ekip çalışmaları, kaynaştırma ortamındaki uyarlamalar, genel eğitim alanlarında içeriği belirleme,dünyada ve Türkiye’deki kaynaştırma uygulamaları.

 

DERS KODU VE ADI: OE603-Kaynaştırma Uygulamaları ve Evrensel Öğrenme Modeli
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Erken çocuklukta bütünleştirmenin niteliği; evrensel öğrenme modeli; “Erişim, Katılım ve Destek”. Etkili öğretmen özellikleri; Özel gereksinimi olan öğrencilerin öğretmenleri için önleyici sınıf yöntemi teknikleri; Yapılandırılmış bir çevre oluşturma; Öğrenci katılımını sağlama; Sınıf kuralları oluşturma; Katılımı arttıran sınıf etkinlikleri ve rutinleri düzenleme; uygun davranışının ardından olumlu geribildirim verin; bağımsızlığı teşvik edin; sosyal becerileri ve davranışları teşvik etme; katılımı izleme ve değerlendirme.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE604-Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Geçiş Hizmetleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Geçişle ilgili temel kavramlar, geçişle ilgili yasal düzenlemeler, temel özellikleri ve çıkış noktaları,geçiş dönemlerinin özellikler, geçiş ekibi ve özellikleri, etkili bir geçiş için gerekli olan değerlendirme ve planlamaların temel özellikleri, bireyselleştirilmiş geçiş planları (BGP) ve özellikleri,BGP’lerde yer alan davranışların öğretimi için yürütülecek öğretim çalışmaları ve özellikleri,toplumsal yaşama geçişle ilgili temel kavramlar ve özellikleri.

 

DERS KODU VE ADI: OE605-İletişim ve Dİl Gelişimi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: İletişim, dil, konuşma kavramlarını ve sözel iletişim sürecini açıklayabilme. Dilin bileşenlerini ve alt bileşenlerini tanımlayabilme.Dil öncesi, gelişmekte olan dil dönemi ve söz döneminde kullanılan değerlendirme araçlarını açıklayabilme. Dil öncesi, gelişmekte olan dil dönemi ve söz döneminde kullanılan sağaltım tekniklerini açıklayabilme. Dil öncesi, gelişmekte olan dil dönemi ve söz döneminde kullanılan değerlendirme araçlarını uygulayabilme ve geliştirebilme. Dil öncesi, gelişmekte olan dil dönemi ve söz döneminde kullanılan sağaltımları planlayabilme ve uygulayabilme.

 

DERS KODU VE ADI: OE606-Dilin Değerledirmesi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Dil edinim teorileri, dil bozukluğu tanımları, modelleri:  Değerlendirmenin başlangıç noktası, gelişimsel dil bozuklukları, değerlendirmenin amacı nedir? Hangi soruları sorarız? Dilin değerlendirilmesinde kullanılan farklı yaklaşımlar, norm ve ölçüt bağımlı değerlendirme, dil örneği analizi, dil örneği analizinden alınan nicel ölçümler, dil örneği analizinde bilgisayar kullanımı:SALT, değerlendirme sonuçlarının yorumlanması:SALT karşılaştırma veri tabanı, ilerlemeyi izleme, ifade edici dilin değerlendirilmesinde ölçüt bağımlı diğer işlemlerin kullanımı, dili anlamanın değerlendirilmesi stratejileri ve kullanılan işlemler, dil örneği raporunun sunumu.

 

DERS KODU VE ADI: OE607- Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Dil Bozuklukları
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Dil ve konuşma bozuklukları; otizm; gecikmiş konuşma; özgül dil bozukluğu; pragmatik bozukluk; öğrenme güçlükleri; disleksi; konuşma sesi bozukluğu; dizartri; apraksi; akıcılık bozuklukları; ses bozuklukları; orofasiyal anomaliler; travmatik beyin hasarı; dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi.

 

DERS KODU VE ADI: OE608-Özel Gereksinimli Çocuklarda Tanılama ve Değerlendirme
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Değerlendirmenin yasal ve felsefi temelleri; değerlendirmenin amaçları; tıbbi, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirme; değerlendirme süreci: tarama, tanılama, yerleştirme, programlama ve programın değerlendirilmesi; değerlendirmede gönderme öncesi süreç; gönderme ve ayrıntılı değerlendirme süreci; formal değerlendirme yöntemleri; informal değerlendirme yöntemleri; müfredata dayalı değerlendirme; gözlem; beceri analizi; ölçüt bağımlı testler; çalışma örneği analizi; performans değerlendirmesi; değerlendirme sürecinin raporlaştırılması; ölçü araçları geliştirme: çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma

 

 

DERS KODU VE ADI:

OE609- Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Eğitim Programı Modelleri

 

KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Özel yetenekliler için hazırlanan temel eğitim programlarının gereksinimleri, Özel yetenekliler için hazırlanan temel eğitim programları, Özel yetenekliler için hazırlanan temel eğitim programlarının değerlendirilmesi

 

DERS KODU VE ADI:

OE610- Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimlerinde Öğretim Programı Tasarlama

 

KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Özel yetenekli öğrenciler için eğitim programı nasıl olmalı?,  Genel eğitim programını özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırma stratejileri, bütünleşik öğretim modeli, DISCOVER değerlendirme programı modeli,Koşut (Paralel) Öğretim Programı Modeli (Parallel Curriculum Model),ÜYEP Öğretim Programı Modeli,  Probleme Dayalı Öğrenme, Süreç Becerilerinin Öğretimi, Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Ürün Geliştirme, Kazanıma Dayalı Etkinlik ve Tema Tasarımı Örnekleri

 

DERS KODU VE ADI:

OE611- Erken Çocukluk Döneminde Değerlendirme ve Destekleme

 

KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Bu derste öğrencilerle erken çocuklukta değerlendirme yöntemleri, eğitsel değerlendirme araç-gereçleri, eğitsel değerlendirme uyarlamaları, eğitsel değerlendirme sonuçlarını nasıl yorumlayıp ne şekilde bireyselleştirilmiş eğitim planlamasını oluşturmada kullanabileceği, eğitsel değerlendirme sürecine öğrenci ve ailenin nasıl katılabileceği, değerlendirme sonrası çocuğun eğitime yerleştirilmesi, bireysel aile hizmet planlamasının yapılması ve çocuğun ilkokula hazırlanması ve geçiş süreci ile ilgi paylaşım yapılacaktır.

 

 

 

DERS KODU VE ADI:

OE612- Özel Eğitimde Doğal Gelişimsel Davranışçı Müdahaleler

 

KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Davranışsal müdahalelerin tarihsel gelişimi; Geleneksel davranışsal müdahalelerin yararları ve sınırlılıkları; Doğal Gelişimsel Davranışsal Müdahaleler; Doğal gelişimsel davranışsal müdahalelerin genel özellikleri; Doğal gelişimsel davranışsal müdahalelerin yararları; Fırsat öğretimi; Temel tepki öğretimi; Doğal bekleme süreli öğretim;  Söyleşiye dayalı öğretim; Erken Denver modeli; Karşılıklı taklit öğretimi; Jasper (Ortak dikkat-Sembolik Oyun-İlgilenme-Düzenleme).

 

DERS KODU VE ADI: OE613- Erken Çocukluk Döneminde Erken Müdahale Programı Tasarlama
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Erken müdahale çalışmalarına rehberlik edecek uygulama basamakları; Müracaat,  Değerlendirme,  Tanılama, Bilgilendirme/Yönlendirme,  Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı (BAHP) Toplantısı, Hizmet Koordinatörlüğü,  BAHP 6 Aylık Gözden Geçirme,  Yıllık BAHP Güncelleme, Geçiş Sürecini içermektedir. Müfredat geliştirme sürecinin incelenmesi; Özgün müfredat kazanımlarının geliştirilmesi; Müfredat kazanımlarının öğretim etkinliklerine dönüştürülmesi; Programa özgü müfredat farklılaştırma modellerinin tasarlanması; Prototip müfredat farklılaştırma modellerinin tasarlanması.

 

 

DERS KODU VE ADI:

OE614- Özel Gereksinimli Çocuklarda Sosyal Beceri Öğretimi

 

KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Bu ders özel gereksinimli çocukların sosyal beceri ve yeteneklerini değerlendirebilmek, sosyal beceri gelişimlerini incelemek, sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemleri öğrenmek ve uygulayabilmek amacıyla okul öncesi eğitim öğretmeni, özel eğitim öğretmeni ve diğer alan öğretmenleri gibi rehber öğretmenler ve okullardaki diğer eğitim personelini bilgilendirmeyi ve uygulama yapabilmelerini hedeflemektedir. Kuramsal yaklaşımlar; kanıta dayalı öğretim yöntemleri ve nitelikli uygulama örnekleri planlayabilme ve uygulama.

 

 

DERS KODU VE ADI:

OE615- Erken Okuryazarlık Araştırmaları

 

KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Dersin içeriğinde erken okuryazarlığa ilişkin tanımlar, alt alanlara ilişkin bilgiler, erken okuryazarlığın akademik beceriler ile ilişkileri, değerlendirme yöntemleri ve araçları, müdahale programları ve konuyla ilgili araştırmaların incelenmesi yer alacaktır

 

DERS KODU VE ADI: OE616- Öğrenme Güçlüğünde Değerlendirme ve Öğretim Yöntemleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Bu ders kapsamında öğrenme güçlüğü tanımları, öğrenme güçlüğü tanılamada kullanılan yöntemler, değerlendirme sürecinin geliştirilmesi, formal ve informal değerlendirme yöntemleri, tıbbi ve eğitsel tanılama, Türkiye’de öğrenme güçlüğü olan bireylerin tanılama ve değerlendirme süreci konuları yer almaktadır.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE617-Uygulamalı Aile Eğitimi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Aile (•Aile Özellikleri, Kültürel Geçmiş, Etnik Yapı •Ebeveynler, Tek Ebeveyn, Yaşlı Ebeveyn, Özürlü Ebeveyn, •Aile Destekleri, Formal, İnformal Bilgi Kaynakları, İnternet Ortamları •Aile Rol Ve İşlevleri), Özel Gereksinimli Çocuk Ve Aile (Aile Tepkileri •Aile İçi İlişkiler, •Duygusal Değişimler •Çocuğun Ve Aile Bireylerinin Birbirlerine Olan Etkileri) , Aile Katılımı (•Kavramsal Temelleri •Katılım Biçimleri •Evde •Okulda •Toplumda), Aile Gereksinimleri (•Gereksinim Belirleme Ve Kullanılabilecek Yöntemler •Araştırmalar, •Ailelere Yönelik Hizmetler, Aile İçi, Dışı Destekler, •Danışmanlık, •Rehberlik, •Eğitim) , Ailenin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi (•Bilgi Toplama Yöntemleri •Aileden Alınacak Bilgiler •Çocuktan Alınacak Bilgiler •Okul Ve Öğretmenden Alınacak Bilgiler •Çevreden Alınacak Bilgiler), Aile Eğitimi (•Aile Eğitiminin Amaçları •Aile Eğitimi Yaklaşımları •Aile Eğitimi Programları •Aile Eğitimi Uygulamaları), Hizmet Sunanlarla Aileler Arasındaki Koordinasyon Ve İlişkiler (•Ailelere Sunulacak Hizmetlerin Yasal Dayanakları •Ailelerle İletişim •Ebeveyn Okul İşbirliği •Ebeveyn Öğretmen İletişimi), Aile Eğitimi Programları (•Anne Baba Eğitimi •Kardeş Eğitimi •Aile Büyüklerinin Eğitimi •Bakıcıların Eğitimi •Lider Ebeveyn Yetiştirmeye Dönük Programlar *Erken Eğitim Programlarımı) İçermektedir.

 

DERS KODU VE ADI: OE618- Özel Eğitimde Kanıt Temelli Yaklaşımlar
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Delile dayalı yöntemler ve geçmişi aktarma, delile dayalı yöntemlerin alanda kullanımı, delile dayalı yöntemlerin belirlenmesinin gerekliliği, uygulamaların niteliksel özetlemelerinin yapılışı, uygulamaların niceliksel özetlemelerinin yapılışını kapsar. Türkiye’ye uygulanabilirliklerinin analiz edilmesi; Eğitim programı geliştirme stratejileri; Eğitim programlarını değerlendirme; Türk Eğitim Sistemi’ne uygun prototip eğitim programlarının tasarlanması.

 

DERS KODU VE ADI: OE619- Akademik Yazma Teknikleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Bu ders bilimsel araştırma ve makale yazma sürecini ve aşamalarını kapsar. Bilimsel araştırma ve tez çalışmalarını raporlaştırma bağlamında APA 6 ölçütlerini kavrama; uygulama, analiz ve senteze ulaşma; ulusal ve uluslararası dergilerin makale ölçütlerini değerlendirme ve uygulama; bilimsel makale, rapor ve tez yazma uygulamaları.

 

DERS KODU VE ADI: OE620- Nitel Araştırma Yöntemleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Nitel Araştırma Yönteminin Genel Özellikleri, Temel Dönüşümler Ve Bilimsel Araştırma İçindeki Yeri ,Nitel Ve Nicel Araştırma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması, Nitel Araştırmada Süreci Ve Örneklem Seçimi ,Nitel Araştırmada Veri Toplama Teknikleri (Ayrıntılı Gözlem), Nitel Araştırmaların Etik Yönleri,  Nitel Araştırma Yaparken Karşılaşılan Zorluklar, Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri (Belge İnceleme), Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri (Görüşme) , Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri (Video Teyp Verisi) , Nitel Araştırmalarda Desenler (Araştırmacının Rolü / Veri Toplama Süreci), Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi, Nitel Araştırmaların Değerlendirilmesi Belirlenmesi, Nitel Araştırmada Veri Analizi, Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik İçermektedir.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE621- Nicel Araştırma Yöntemleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Bilim Ve Temel Kavramlar, Bilimsel Araştırmanın Yapısı, Bilimsel Yöntemler Ve Bu Yöntemlere İlişkin Farklı Görüşler, Problem, Araştırma Modeli, Evren Ve Örneklem, Hipotez, Nitel Ve Nicel Araştırma Metodolojisinin Kökenleri, Nicel Araştırmanın Özellikleri, Nicel Araştırmalarda Temel Kavramlar, Nicel Araştırmalarda Kullanılan Ölçek Türleri, Nicel Araştırmalarda Ele Alınan Problemin Özellikleri, Nicel Araştırmalarda Geçerlik Ve Güvenirlik, Nicel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirliği Düşüren Hata Türleri, Nicel Araştırma Yöntemlerinin Türleri, Nicel Araştırmaların Avantaj ve Dezavantajları, Nicel Araştırmada Verilerin Toplanması, Verilerin Kaydedilmesi, Analizi, Yorumlanması ve Raporlaştırılmasını İçermektedir

 

DERS KODU VE ADI: OE622- Tek denekli Araştırma Yöntemleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Araştırma Nedir? İnandırıcılık Ve Güvenirlik, Uygulamalı Davranış Analizi İlkeleri: Davranışsal, Uygulamalı Ve Analitik, Etik Araştırma Davranışları, Ölçme Ve Değerlendirme: Veri Kayıt Teknikleri, Etkililik Ve Verimlilik Nedir?, Sosyal Ve Eğitsel Geçerlik, Davranışların Ölçümü, Güvenirlik;, Verilerin Grafiksel Analizi, Tek-Denekli Araştırmaların Özellikleri, Etkililik Modelleri, Karşılaştırmalı Tek-Denekli Modelleri içermektedir.

 

 

 

DERS KODU VE ADI: OE623- İleri Eğitim İstatistiği
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Betimleyici İstatistikler, Normallik, Çok Değişkenli Normallik, T Testi, Varyans Analizi Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA), Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi, Parametrik Olmayan İstatistiksel Testler, Ölçek Geliştirme Ve Uyarlama Süreci, Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (SPSS Ve LISREL Uygulamaları), Korelasyon Analizi Ve Regresyon Analizi, Meta Analiz, Etki Büyüklüğü Hesaplamaları,  Nitel Veri analizi.

 

DERS KODU VE ADI: OE624- Araştırma Yöntemleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Makale sürecinin öğrenilmesi, dergi editörüyle iletişim kurma, bir makale konusu belirlemek üzere literatür taraması, makale konusunun belirlenmesi, Giriş bölümünün oluşturulması, yöntem bölümünün oluşturulması, verinin toplanması, verilerin analiz edilmesi, sonuç ve tartışmanın yazılması, makalenin ulusal veya uluslararası hakemli bir dergiye gönderilmesi

 

DERS KODU VE ADI: OE625- Seminer
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 20)
DERS İÇERİĞİ

Öğrencilerin alanı ile ilgili Türkiye ve dünyadaki alanyazını değerlendirerek özgün çalışma yapmalarını sağlamaktır. Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, değerlendirir, araştırma sürecini planlar, çalışmalarını rapor haline getirir.

 

 

 

DERS KODU VE ADI: OE626- Doktora Yeterlilik
KREDİ / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 15)
DERS İÇERİĞİ: Öğrenciler yeterlik sınavına girecekleri alanda yapılmış olan çalışmaları araştırır, okumalar yapar, tartışır, değerlendirir. Öğrencinin doktora yeterlilik sınavına hazırlanmasını sağlamaktır

 

DERS KODU VE ADI: OE627- Tez Önerisi
KREDİ / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 15)
DERS İÇERİĞİ: Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir.

 

DERS KODU VE ADI:

OE628 Tez izleme 1

OE629 Tez İzleme 2

OE630 Tez izleme 3

KREDİ / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 30)
DERS İÇERİĞİ:

Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunulan öğrenci için en az üç öğretim üyesi ile  oluşturulan tez izleme komitesi tarafından, öğrencinin doktora tez süreci ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak,  dönüt vermek üzere yılda dört kere toplanması

 

 

 

DERS KODU VE ADI: OE631-Tez Savunma
KREDİ / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS; AKTS: 30)
DERS İÇERİĞİ:  Doktora programında eğitimine devam eden öğrencinin tez çalışmasını Senato tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde raporlaştırması  ve  tezini jüri önünde sözlü olarak savunması.

 

DERS KODU VE ADI: OE632- Olumlu Davranışsal Destek
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Olumlu davranışsal destek nedir; olumlu davranışsal desteğin özellikleri; olumlu davranış desteğinin basamakları; problem davranış tanımlama; problem davranışların özellikleri, problem davranışın işlevini belirleme, işlevsel değerlendirme yapma, işlevsel analiz yapma, hipotez geliştirme, problem davranışların azaltılması ve önlenmesi, kriz yönetimi, yeni davranışların kazandırılması; olumlu davranışsal destekte işbirlikçi grup; olumlu davranışsal destek planında olması gereken özellikler; olumlu davranışsal desteğe dayalı davranış değiştirme planı hazırlamada izlenmesi gereken basamaklar, davranış değiştirme planı hazırlama gerekçesi; olumlu davranışsal destek planının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, gerekli uyarlamaların yapılması ve değerlendirilmesi; sınıf ve okul çaplı olumlu davranışsal destek planının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi; olumlu davranışsal destek sürecinde ailelerle işbirliği.

 

DERS KODU VE ADI: OE633- Erken Çocuklukta Eğitim Araştırmalarının İncelenmesi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Erken çocuklukta özel eğitim temel kavramları, konuları, kuramları; erken çocukluk özel eğitiminde değerlendirme, hizmet sunma modelleri; erken çocukluk özel eğitimine ilişkin güncel konular ve ilgili araştırmaların incelenmesi, literatüre dayalı konu belirleme, makale incelemesi ve analiz yapma, literatüre dayalı makale yazma, raporlaştırma.

 

DERS KODU VE ADI: OE634- Özel Eğitimde Eylem Araştırmaları
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Bilim, araştırma ve öğretim, eylem araştırmasına giriş, problem çözmek için eylem araştırması kullanmak, başlangıç, alanyazın taraması, veri toplama yöntemleri, veri analiz yöntemleri, eylem araştırmalarında nicel yöntemleri, araştırma, değerlendirme, betimleme ve önerme, eylem araştırmasında bulguları rapor etme, eylem planınız, bir eylem araştırması raporu yazma, eylem araştırmanızı sunma, doktora tezi olarak eylem araştırması

 

DERS KODU VE ADI: OE635-Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Oyun ve Öğrenme
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Erken eğitim döneminde oyunun çocuğun gelişimi üzerindeki önemini açıklayabilecektir. Oyunun tanımını yapar. Oyunun, çocuğun farklı gelişim alanlarına (sosyal, bilişsel, motor, dil edinimi, vb.) sağladığı yararları açıklar. Erken eğitim döneminde çocukların yaşlara göre gösterdikleri oyun gelişim aşamalarını tanımlar. Oyunun gelişimini tanımlar. Zihinsel oyun basamaklarını tanımlar.  Sosyal oyun basamaklarını tanımlar. Oyuna dayalı değerlendirme araçlarını ve oyun kuramlarını tanımlayabilecektir. Zihinsel oyun için ölçü araçlarını inceler. Sosyal oyun için ölçü araçlarını inceler. Klasik oyun kuramlarını tanımlar. Modern oyun kuramlarını tanımlar. Zihinsel ve sosyal oyun basamaklarını doğal ortamda gözlemler.Otizmli çocukların eğitiminde oyunun önemini betimleyecektir. Otizmli çocukların zorlandıkları oyun davranışlarını tanımlar. Otizmli çocukların oyun öğretiminde niçin sistematik öğretime gereksinim duyulduğunu betimler.Otizmli çocukların oyun öğretiminde sahip olması gereken ön koşul davranışları tanımlar.Otizmli çocuklara oyun öğretimi sırasında kullanılan etkili öğretim yöntemlerini betimleyebilecektir.  Uygulamalı davranış analizine dayalı yöntemleri betimler. Doğal ortamda kullanılan öğretim tekniklerini betimler.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE636- Özel Eğitimde Karma Araştırma Yöntemleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Araştırma yaklaşımının seçimi, kaynak taraması, Yazma stratejileri ve etik hususlar, Araştırma deseni: Amaç yazımı, araştırma soruları ve hipotezler, Nicel yöntemler, tarama ve deneysel desenlerin tanımlanması, Tarama yönteminin bileşenleri, deneysel yöntem planının bileşenleri, Nitel yöntemler, Nitel yöntemlerin bileşenleri, Nitel araştırmanın özellikleri, Nitel desenlerde araştırmacının rolü, veri toplama süreçleri, Nitel desenlerde araştırmacının rolü, veri toplama süreçleri, Veri kayıt etme işlemleri, Veri analizi ve yorumlama, Karma yöntemler, Yakınsayan karma yöntemler, sıralı karma yöntemler, Karma yöntem seçiminde önemli faktörler.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE637-Yüksek İşlevli Otizmli Bireyler ve Eğitimleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Otizm Spektrum Bozukluğu, yüksek işlevli otizm – özellikleri, yüksek işlevli otizm – özellikleri, zihin kuramı, video modelle öğretim, yüksek işlevli otizmlilerin ev ve okul yaşantıları, sosyal öykülerle öğretim, yüksek İşlevli otizmlilerde kullanılan sınıf içi stratejiler, yüksek işlevli otizmlilerde kullanılan sınıf içi stratejiler

 

DERS KODU VE ADI: OE638-Özel Eğitim Araştırmalarını Değerlendirme
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma raporları / Bilimsel araştırma raporu değerlendirme ölçütleri, özel eğitimde nicel araştırmalar, özel eğitimle ilgili nicel araştırma örneklerinin değerlendirilmesi (Betimsel-bağıntısal research), özel eğitimle ilgili deneysel araştırma örneklerinin değerlendirilmesi, özel eğitimde nitel araştırmalar, özel eğitimle ilgili nitel araştırma örneklerinin değerlendirilmesi, özel eğitimde tek denekli araştırma, özel eğitimle ilgili tek denekli araştırma örneklerinin değerlendirilmesi, özel eğitimde derleme, sistematik derleme, meta analiz, meta sentez, özel eğitimle ilgili sistematik derleme, meta analiz, meta sentez örneklerinin değerlendirilmesi, özel eğitimde eylem araştırmaları, özel eğitimle ilgili eylem araştırması örneklerinin değerlendirilmesi, tasarım tabanlı araştırmalar ve özel eğitim ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi, karma yöntem araştırmaları ve özel eğitimle ilgili karma yöntem araştırma örneklerinin değerlendirilmesi

 

DERS KODU VE ADI: OE639- Okuma Güçlükleri: Değerlendirme ve Öğretim Stratejileri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Okuma güçlükleri, okuma akıcılığında yaşanan güçlükler ve nedenleri, disleksi, okuduğunu anlamada yaşanan güçlükler ve nedenleri, okuma akıcılığı becerilerinin incelenmesi ve ölçülmesi, okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi ve ölçülmesi, okuma akıcılığını destekleyici stratejiler, okuduğunu anlama stratejilerinin kullanımının değerlendirilmesi ve öğretimi, okuduğunu anlama stratejileri ve paketleri

 

DERS KODU VE ADI: OE640- Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Okuma Müdahale Programları
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Temel kavramlar: öğrenme güçlüğü, okuma, okuduğunu anlama, okuduğunu anlamanın değerlendirilmesi.

 

DERS KODU VE ADI: OE641-Öğrenme Güçlüğünde Akademik Becerilerin Desteklenmesi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Öğrenme güçlüğü  tarihsel gelişimi, öğrenme güçlüğünün tanımı, öğrenme güçlüğünün nedenleri, öğrenme güçlüğünün tanılanması ve yaygınlığı, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özellikleri, okuma güçlüğü, matematik öğrenme güçlüğü, yazma güçlüğü, öğrenme güçlüğünde bilişsel ve üstbilişsel stratejiler.

 

DERS KODU VE ADI: OE642- Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Okuma ve Yazma Stratejileri Öğretimi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Bu derste, öğrencilerin okuma ve yazma akıcılığında yaşanan güçlükler ve nedenleri, disleksi, disgrafi, okuduğunu anlamada yaşanan güçlükler ve nedenleri,yazmada karşılaşılan güçlükler ve nedenleri,  okuma -yazma akıcılığını destekleme stratejileri ve okuduğunu anlama ve yazma  stratejileri ve paketleri konularında bilgilendirilmeleri ayrıca okuma -yazma akıcılığının, okuduğunu anlama becerilerinin ve strateji kullanımının değerlendirilmesi ve okuduğunu anlama  ev yazma stratejilerinin öğretimi becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE601-Özel Eğitim Öğretmenlerinin  Eğitiminde  Kuramlar ve Güncel Yaklaşımlar
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Özel eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesinde kabul gören ve güncel kuramlar, yaklaşımlar; program odaklı öğretmen eğitimi, yetiştirme odaklı öğretmen eğitimi, öğrenme odaklı öğretmen eğitimi ve ürün odaklı öğretmen eğitimi. Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik algı ve tutumları; öğretmen adaylarının yeterlilik algıları; hizmet öncesi okullarda uygulama; hizmet içi eğitim programları; öğretmen eğitimi programlarına ilişkin değerlendirmeler; öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının bilgi, beceri ve tutumu üzerindeki etkileri; özel eğitim öğretmenleri ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi. Özel eğitime gereksinimi olan çocukların özelliklerine uygun eğitim, yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgiye sahip olma; en az kısıtlayıcı çevre yaklaşımı. Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları. Ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE602-Kaynaştırma Uygulamaları ve Eğitim Hizmetleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: İlköğretim okullarının yapı, işleyişi ve öğretim programları,doğal destek sağlayan kaynaklar,özel eğitim danışmanlığı, kaynaştırma ortamlarındaki ekip çalışmaları, kaynaştırma ortamındaki uyarlamalar, genel eğitim alanlarında içeriği belirleme,dünyada ve Türkiye’deki kaynaştırma uygulamaları.

 

DERS KODU VE ADI: OE603-Kaynaştırma Uygulamaları ve Evrensel Öğrenme Modeli
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Erken çocuklukta bütünleştirmenin niteliği; evrensel öğrenme modeli; “Erişim, Katılım ve Destek”. Etkili öğretmen özellikleri; Özel gereksinimi olan öğrencilerin öğretmenleri için önleyici sınıf yöntemi teknikleri; Yapılandırılmış bir çevre oluşturma; Öğrenci katılımını sağlama; Sınıf kuralları oluşturma; Katılımı arttıran sınıf etkinlikleri ve rutinleri düzenleme; uygun davranışının ardından olumlu geribildirim verin; bağımsızlığı teşvik edin; sosyal becerileri ve davranışları teşvik etme; katılımı izleme ve değerlendirme.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE604-Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Geçiş Hizmetleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Geçişle ilgili temel kavramlar, geçişle ilgili yasal düzenlemeler, temel özellikleri ve çıkış noktaları,geçiş dönemlerinin özellikler, geçiş ekibi ve özellikleri, etkili bir geçiş için gerekli olan değerlendirme ve planlamaların temel özellikleri, bireyselleştirilmiş geçiş planları (BGP) ve özellikleri,BGP’lerde yer alan davranışların öğretimi için yürütülecek öğretim çalışmaları ve özellikleri,toplumsal yaşama geçişle ilgili temel kavramlar ve özellikleri.

 

DERS KODU VE ADI: OE605-İletişim ve Dİl Gelişimi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: İletişim, dil, konuşma kavramlarını ve sözel iletişim sürecini açıklayabilme. Dilin bileşenlerini ve alt bileşenlerini tanımlayabilme.Dil öncesi, gelişmekte olan dil dönemi ve söz döneminde kullanılan değerlendirme araçlarını açıklayabilme. Dil öncesi, gelişmekte olan dil dönemi ve söz döneminde kullanılan sağaltım tekniklerini açıklayabilme. Dil öncesi, gelişmekte olan dil dönemi ve söz döneminde kullanılan değerlendirme araçlarını uygulayabilme ve geliştirebilme. Dil öncesi, gelişmekte olan dil dönemi ve söz döneminde kullanılan sağaltımları planlayabilme ve uygulayabilme.

 

DERS KODU VE ADI: OE606-Dilin Değerledirmesi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Dil edinim teorileri, dil bozukluğu tanımları, modelleri:  Değerlendirmenin başlangıç noktası, gelişimsel dil bozuklukları, değerlendirmenin amacı nedir? Hangi soruları sorarız? Dilin değerlendirilmesinde kullanılan farklı yaklaşımlar, norm ve ölçüt bağımlı değerlendirme, dil örneği analizi, dil örneği analizinden alınan nicel ölçümler, dil örneği analizinde bilgisayar kullanımı:SALT, değerlendirme sonuçlarının yorumlanması:SALT karşılaştırma veri tabanı, ilerlemeyi izleme, ifade edici dilin değerlendirilmesinde ölçüt bağımlı diğer işlemlerin kullanımı, dili anlamanın değerlendirilmesi stratejileri ve kullanılan işlemler, dil örneği raporunun sunumu.

 

DERS KODU VE ADI: OE607- Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Dil Bozuklukları
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Dil ve konuşma bozuklukları; otizm; gecikmiş konuşma; özgül dil bozukluğu; pragmatik bozukluk; öğrenme güçlükleri; disleksi; konuşma sesi bozukluğu; dizartri; apraksi; akıcılık bozuklukları; ses bozuklukları; orofasiyal anomaliler; travmatik beyin hasarı; dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi.

 

DERS KODU VE ADI: OE608-Özel Gereksinimli Çocuklarda Tanılama ve Değerlendirme
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Değerlendirmenin yasal ve felsefi temelleri; değerlendirmenin amaçları; tıbbi, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirme; değerlendirme süreci: tarama, tanılama, yerleştirme, programlama ve programın değerlendirilmesi; değerlendirmede gönderme öncesi süreç; gönderme ve ayrıntılı değerlendirme süreci; formal değerlendirme yöntemleri; informal değerlendirme yöntemleri; müfredata dayalı değerlendirme; gözlem; beceri analizi; ölçüt bağımlı testler; çalışma örneği analizi; performans değerlendirmesi; değerlendirme sürecinin raporlaştırılması; ölçü araçları geliştirme: çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma

 

 

DERS KODU VE ADI:

OE609- Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Eğitim Programı Modelleri

 

KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Özel yetenekliler için hazırlanan temel eğitim programlarının gereksinimleri, Özel yetenekliler için hazırlanan temel eğitim programları, Özel yetenekliler için hazırlanan temel eğitim programlarının değerlendirilmesi

 

DERS KODU VE ADI:

OE610- Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimlerinde Öğretim Programı Tasarlama

 

KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Özel yetenekli öğrenciler için eğitim programı nasıl olmalı?,  Genel eğitim programını özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırma stratejileri, bütünleşik öğretim modeli, DISCOVER değerlendirme programı modeli,Koşut (Paralel) Öğretim Programı Modeli (Parallel Curriculum Model),ÜYEP Öğretim Programı Modeli,  Probleme Dayalı Öğrenme, Süreç Becerilerinin Öğretimi, Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Ürün Geliştirme, Kazanıma Dayalı Etkinlik ve Tema Tasarımı Örnekleri

 

DERS KODU VE ADI:

OE611- Erken Çocukluk Döneminde Değerlendirme ve Destekleme

 

KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Bu derste öğrencilerle erken çocuklukta değerlendirme yöntemleri, eğitsel değerlendirme araç-gereçleri, eğitsel değerlendirme uyarlamaları, eğitsel değerlendirme sonuçlarını nasıl yorumlayıp ne şekilde bireyselleştirilmiş eğitim planlamasını oluşturmada kullanabileceği, eğitsel değerlendirme sürecine öğrenci ve ailenin nasıl katılabileceği, değerlendirme sonrası çocuğun eğitime yerleştirilmesi, bireysel aile hizmet planlamasının yapılması ve çocuğun ilkokula hazırlanması ve geçiş süreci ile ilgi paylaşım yapılacaktır.

 

 

 

DERS KODU VE ADI:

OE612- Özel Eğitimde Doğal Gelişimsel Davranışçı Müdahaleler

 

KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Davranışsal müdahalelerin tarihsel gelişimi; Geleneksel davranışsal müdahalelerin yararları ve sınırlılıkları; Doğal Gelişimsel Davranışsal Müdahaleler; Doğal gelişimsel davranışsal müdahalelerin genel özellikleri; Doğal gelişimsel davranışsal müdahalelerin yararları; Fırsat öğretimi; Temel tepki öğretimi; Doğal bekleme süreli öğretim;  Söyleşiye dayalı öğretim; Erken Denver modeli; Karşılıklı taklit öğretimi; Jasper (Ortak dikkat-Sembolik Oyun-İlgilenme-Düzenleme).

 

DERS KODU VE ADI: OE613- Erken Çocukluk Döneminde Erken Müdahale Programı Tasarlama
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Erken müdahale çalışmalarına rehberlik edecek uygulama basamakları; Müracaat,  Değerlendirme,  Tanılama, Bilgilendirme/Yönlendirme,  Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı (BAHP) Toplantısı, Hizmet Koordinatörlüğü,  BAHP 6 Aylık Gözden Geçirme,  Yıllık BAHP Güncelleme, Geçiş Sürecini içermektedir. Müfredat geliştirme sürecinin incelenmesi; Özgün müfredat kazanımlarının geliştirilmesi; Müfredat kazanımlarının öğretim etkinliklerine dönüştürülmesi; Programa özgü müfredat farklılaştırma modellerinin tasarlanması; Prototip müfredat farklılaştırma modellerinin tasarlanması.

 

 

DERS KODU VE ADI:

OE614- Özel Gereksinimli Çocuklarda Sosyal Beceri Öğretimi

 

KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Bu ders özel gereksinimli çocukların sosyal beceri ve yeteneklerini değerlendirebilmek, sosyal beceri gelişimlerini incelemek, sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemleri öğrenmek ve uygulayabilmek amacıyla okul öncesi eğitim öğretmeni, özel eğitim öğretmeni ve diğer alan öğretmenleri gibi rehber öğretmenler ve okullardaki diğer eğitim personelini bilgilendirmeyi ve uygulama yapabilmelerini hedeflemektedir. Kuramsal yaklaşımlar; kanıta dayalı öğretim yöntemleri ve nitelikli uygulama örnekleri planlayabilme ve uygulama.

 

 

DERS KODU VE ADI:

OE615- Erken Okuryazarlık Araştırmaları

 

KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Dersin içeriğinde erken okuryazarlığa ilişkin tanımlar, alt alanlara ilişkin bilgiler, erken okuryazarlığın akademik beceriler ile ilişkileri, değerlendirme yöntemleri ve araçları, müdahale programları ve konuyla ilgili araştırmaların incelenmesi yer alacaktır

 

DERS KODU VE ADI: OE616- Öğrenme Güçlüğünde Değerlendirme ve Öğretim Yöntemleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Bu ders kapsamında öğrenme güçlüğü tanımları, öğrenme güçlüğü tanılamada kullanılan yöntemler, değerlendirme sürecinin geliştirilmesi, formal ve informal değerlendirme yöntemleri, tıbbi ve eğitsel tanılama, Türkiye’de öğrenme güçlüğü olan bireylerin tanılama ve değerlendirme süreci konuları yer almaktadır.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE617-Uygulamalı Aile Eğitimi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Aile (•Aile Özellikleri, Kültürel Geçmiş, Etnik Yapı •Ebeveynler, Tek Ebeveyn, Yaşlı Ebeveyn, Özürlü Ebeveyn, •Aile Destekleri, Formal, İnformal Bilgi Kaynakları, İnternet Ortamları •Aile Rol Ve İşlevleri), Özel Gereksinimli Çocuk Ve Aile (Aile Tepkileri •Aile İçi İlişkiler, •Duygusal Değişimler •Çocuğun Ve Aile Bireylerinin Birbirlerine Olan Etkileri) , Aile Katılımı (•Kavramsal Temelleri •Katılım Biçimleri •Evde •Okulda •Toplumda), Aile Gereksinimleri (•Gereksinim Belirleme Ve Kullanılabilecek Yöntemler •Araştırmalar, •Ailelere Yönelik Hizmetler, Aile İçi, Dışı Destekler, •Danışmanlık, •Rehberlik, •Eğitim) , Ailenin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi (•Bilgi Toplama Yöntemleri •Aileden Alınacak Bilgiler •Çocuktan Alınacak Bilgiler •Okul Ve Öğretmenden Alınacak Bilgiler •Çevreden Alınacak Bilgiler), Aile Eğitimi (•Aile Eğitiminin Amaçları •Aile Eğitimi Yaklaşımları •Aile Eğitimi Programları •Aile Eğitimi Uygulamaları), Hizmet Sunanlarla Aileler Arasındaki Koordinasyon Ve İlişkiler (•Ailelere Sunulacak Hizmetlerin Yasal Dayanakları •Ailelerle İletişim •Ebeveyn Okul İşbirliği •Ebeveyn Öğretmen İletişimi), Aile Eğitimi Programları (•Anne Baba Eğitimi •Kardeş Eğitimi •Aile Büyüklerinin Eğitimi •Bakıcıların Eğitimi •Lider Ebeveyn Yetiştirmeye Dönük Programlar *Erken Eğitim Programlarımı) İçermektedir.

 

DERS KODU VE ADI: OE618- Özel Eğitimde Kanıt Temelli Yaklaşımlar
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Delile dayalı yöntemler ve geçmişi aktarma, delile dayalı yöntemlerin alanda kullanımı, delile dayalı yöntemlerin belirlenmesinin gerekliliği, uygulamaların niteliksel özetlemelerinin yapılışı, uygulamaların niceliksel özetlemelerinin yapılışını kapsar. Türkiye’ye uygulanabilirliklerinin analiz edilmesi; Eğitim programı geliştirme stratejileri; Eğitim programlarını değerlendirme; Türk Eğitim Sistemi’ne uygun prototip eğitim programlarının tasarlanması.

 

DERS KODU VE ADI: OE619- Akademik Yazma Teknikleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Bu ders bilimsel araştırma ve makale yazma sürecini ve aşamalarını kapsar. Bilimsel araştırma ve tez çalışmalarını raporlaştırma bağlamında APA 6 ölçütlerini kavrama; uygulama, analiz ve senteze ulaşma; ulusal ve uluslararası dergilerin makale ölçütlerini değerlendirme ve uygulama; bilimsel makale, rapor ve tez yazma uygulamaları.

 

DERS KODU VE ADI: OE620- Nitel Araştırma Yöntemleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Nitel Araştırma Yönteminin Genel Özellikleri, Temel Dönüşümler Ve Bilimsel Araştırma İçindeki Yeri ,Nitel Ve Nicel Araştırma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması, Nitel Araştırmada Süreci Ve Örneklem Seçimi ,Nitel Araştırmada Veri Toplama Teknikleri (Ayrıntılı Gözlem), Nitel Araştırmaların Etik Yönleri,  Nitel Araştırma Yaparken Karşılaşılan Zorluklar, Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri (Belge İnceleme), Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri (Görüşme) , Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri (Video Teyp Verisi) , Nitel Araştırmalarda Desenler (Araştırmacının Rolü / Veri Toplama Süreci), Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi, Nitel Araştırmaların Değerlendirilmesi Belirlenmesi, Nitel Araştırmada Veri Analizi, Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik İçermektedir.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE621- Nicel Araştırma Yöntemleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Bilim Ve Temel Kavramlar, Bilimsel Araştırmanın Yapısı, Bilimsel Yöntemler Ve Bu Yöntemlere İlişkin Farklı Görüşler, Problem, Araştırma Modeli, Evren Ve Örneklem, Hipotez, Nitel Ve Nicel Araştırma Metodolojisinin Kökenleri, Nicel Araştırmanın Özellikleri, Nicel Araştırmalarda Temel Kavramlar, Nicel Araştırmalarda Kullanılan Ölçek Türleri, Nicel Araştırmalarda Ele Alınan Problemin Özellikleri, Nicel Araştırmalarda Geçerlik Ve Güvenirlik, Nicel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirliği Düşüren Hata Türleri, Nicel Araştırma Yöntemlerinin Türleri, Nicel Araştırmaların Avantaj ve Dezavantajları, Nicel Araştırmada Verilerin Toplanması, Verilerin Kaydedilmesi, Analizi, Yorumlanması ve Raporlaştırılmasını İçermektedir

 

DERS KODU VE ADI: OE622- Tek denekli Araştırma Yöntemleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Araştırma Nedir? İnandırıcılık Ve Güvenirlik, Uygulamalı Davranış Analizi İlkeleri: Davranışsal, Uygulamalı Ve Analitik, Etik Araştırma Davranışları, Ölçme Ve Değerlendirme: Veri Kayıt Teknikleri, Etkililik Ve Verimlilik Nedir?, Sosyal Ve Eğitsel Geçerlik, Davranışların Ölçümü, Güvenirlik;, Verilerin Grafiksel Analizi, Tek-Denekli Araştırmaların Özellikleri, Etkililik Modelleri, Karşılaştırmalı Tek-Denekli Modelleri içermektedir.

 

 

 

DERS KODU VE ADI: OE623- İleri Eğitim İstatistiği
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Betimleyici İstatistikler, Normallik, Çok Değişkenli Normallik, T Testi, Varyans Analizi Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA), Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi, Parametrik Olmayan İstatistiksel Testler, Ölçek Geliştirme Ve Uyarlama Süreci, Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (SPSS Ve LISREL Uygulamaları), Korelasyon Analizi Ve Regresyon Analizi, Meta Analiz, Etki Büyüklüğü Hesaplamaları,  Nitel Veri analizi.

 

DERS KODU VE ADI: OE624- Araştırma Yöntemleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Makale sürecinin öğrenilmesi, dergi editörüyle iletişim kurma, bir makale konusu belirlemek üzere literatür taraması, makale konusunun belirlenmesi, Giriş bölümünün oluşturulması, yöntem bölümünün oluşturulması, verinin toplanması, verilerin analiz edilmesi, sonuç ve tartışmanın yazılması, makalenin ulusal veya uluslararası hakemli bir dergiye gönderilmesi

 

DERS KODU VE ADI: OE625- Seminer
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 20)
DERS İÇERİĞİ

Öğrencilerin alanı ile ilgili Türkiye ve dünyadaki alanyazını değerlendirerek özgün çalışma yapmalarını sağlamaktır. Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, değerlendirir, araştırma sürecini planlar, çalışmalarını rapor haline getirir.

 

 

 

DERS KODU VE ADI: OE626- Doktora Yeterlilik
KREDİ / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 15)
DERS İÇERİĞİ: Öğrenciler yeterlik sınavına girecekleri alanda yapılmış olan çalışmaları araştırır, okumalar yapar, tartışır, değerlendirir. Öğrencinin doktora yeterlilik sınavına hazırlanmasını sağlamaktır

 

DERS KODU VE ADI: OE627- Tez Önerisi
KREDİ / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 15)
DERS İÇERİĞİ: Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir.

 

DERS KODU VE ADI:

OE628 Tez izleme 1

OE629 Tez İzleme 2

OE630 Tez izleme 3

KREDİ / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 30)
DERS İÇERİĞİ:

Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunulan öğrenci için en az üç öğretim üyesi ile  oluşturulan tez izleme komitesi tarafından, öğrencinin doktora tez süreci ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak,  dönüt vermek üzere yılda dört kere toplanması

 

 

 

DERS KODU VE ADI: OE631-Tez Savunma
KREDİ / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS; AKTS: 30)
DERS İÇERİĞİ:  Doktora programında eğitimine devam eden öğrencinin tez çalışmasını Senato tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde raporlaştırması  ve  tezini jüri önünde sözlü olarak savunması.

 

DERS KODU VE ADI: OE632- Olumlu Davranışsal Destek
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Olumlu davranışsal destek nedir; olumlu davranışsal desteğin özellikleri; olumlu davranış desteğinin basamakları; problem davranış tanımlama; problem davranışların özellikleri, problem davranışın işlevini belirleme, işlevsel değerlendirme yapma, işlevsel analiz yapma, hipotez geliştirme, problem davranışların azaltılması ve önlenmesi, kriz yönetimi, yeni davranışların kazandırılması; olumlu davranışsal destekte işbirlikçi grup; olumlu davranışsal destek planında olması gereken özellikler; olumlu davranışsal desteğe dayalı davranış değiştirme planı hazırlamada izlenmesi gereken basamaklar, davranış değiştirme planı hazırlama gerekçesi; olumlu davranışsal destek planının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, gerekli uyarlamaların yapılması ve değerlendirilmesi; sınıf ve okul çaplı olumlu davranışsal destek planının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi; olumlu davranışsal destek sürecinde ailelerle işbirliği.

 

DERS KODU VE ADI: OE633- Erken Çocuklukta Eğitim Araştırmalarının İncelenmesi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Erken çocuklukta özel eğitim temel kavramları, konuları, kuramları; erken çocukluk özel eğitiminde değerlendirme, hizmet sunma modelleri; erken çocukluk özel eğitimine ilişkin güncel konular ve ilgili araştırmaların incelenmesi, literatüre dayalı konu belirleme, makale incelemesi ve analiz yapma, literatüre dayalı makale yazma, raporlaştırma.

 

DERS KODU VE ADI: OE634- Özel Eğitimde Eylem Araştırmaları
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Bilim, araştırma ve öğretim, eylem araştırmasına giriş, problem çözmek için eylem araştırması kullanmak, başlangıç, alanyazın taraması, veri toplama yöntemleri, veri analiz yöntemleri, eylem araştırmalarında nicel yöntemleri, araştırma, değerlendirme, betimleme ve önerme, eylem araştırmasında bulguları rapor etme, eylem planınız, bir eylem araştırması raporu yazma, eylem araştırmanızı sunma, doktora tezi olarak eylem araştırması

 

DERS KODU VE ADI: OE635-Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Oyun ve Öğrenme
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Erken eğitim döneminde oyunun çocuğun gelişimi üzerindeki önemini açıklayabilecektir. Oyunun tanımını yapar. Oyunun, çocuğun farklı gelişim alanlarına (sosyal, bilişsel, motor, dil edinimi, vb.) sağladığı yararları açıklar. Erken eğitim döneminde çocukların yaşlara göre gösterdikleri oyun gelişim aşamalarını tanımlar. Oyunun gelişimini tanımlar. Zihinsel oyun basamaklarını tanımlar.  Sosyal oyun basamaklarını tanımlar. Oyuna dayalı değerlendirme araçlarını ve oyun kuramlarını tanımlayabilecektir. Zihinsel oyun için ölçü araçlarını inceler. Sosyal oyun için ölçü araçlarını inceler. Klasik oyun kuramlarını tanımlar. Modern oyun kuramlarını tanımlar. Zihinsel ve sosyal oyun basamaklarını doğal ortamda gözlemler.Otizmli çocukların eğitiminde oyunun önemini betimleyecektir. Otizmli çocukların zorlandıkları oyun davranışlarını tanımlar. Otizmli çocukların oyun öğretiminde niçin sistematik öğretime gereksinim duyulduğunu betimler.Otizmli çocukların oyun öğretiminde sahip olması gereken ön koşul davranışları tanımlar.Otizmli çocuklara oyun öğretimi sırasında kullanılan etkili öğretim yöntemlerini betimleyebilecektir.  Uygulamalı davranış analizine dayalı yöntemleri betimler. Doğal ortamda kullanılan öğretim tekniklerini betimler.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE636- Özel Eğitimde Karma Araştırma Yöntemleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ:

Araştırma yaklaşımının seçimi, kaynak taraması, Yazma stratejileri ve etik hususlar, Araştırma deseni: Amaç yazımı, araştırma soruları ve hipotezler, Nicel yöntemler, tarama ve deneysel desenlerin tanımlanması, Tarama yönteminin bileşenleri, deneysel yöntem planının bileşenleri, Nitel yöntemler, Nitel yöntemlerin bileşenleri, Nitel araştırmanın özellikleri, Nitel desenlerde araştırmacının rolü, veri toplama süreçleri, Nitel desenlerde araştırmacının rolü, veri toplama süreçleri, Veri kayıt etme işlemleri, Veri analizi ve yorumlama, Karma yöntemler, Yakınsayan karma yöntemler, sıralı karma yöntemler, Karma yöntem seçiminde önemli faktörler.

 

 

DERS KODU VE ADI: OE637-Yüksek İşlevli Otizmli Bireyler ve Eğitimleri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Otizm Spektrum Bozukluğu, yüksek işlevli otizm – özellikleri, yüksek işlevli otizm – özellikleri, zihin kuramı, video modelle öğretim, yüksek işlevli otizmlilerin ev ve okul yaşantıları, sosyal öykülerle öğretim, yüksek İşlevli otizmlilerde kullanılan sınıf içi stratejiler, yüksek işlevli otizmlilerde kullanılan sınıf içi stratejiler

 

DERS KODU VE ADI: OE638-Özel Eğitim Araştırmalarını Değerlendirme
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma raporları / Bilimsel araştırma raporu değerlendirme ölçütleri, özel eğitimde nicel araştırmalar, özel eğitimle ilgili nicel araştırma örneklerinin değerlendirilmesi (Betimsel-bağıntısal research), özel eğitimle ilgili deneysel araştırma örneklerinin değerlendirilmesi, özel eğitimde nitel araştırmalar, özel eğitimle ilgili nitel araştırma örneklerinin değerlendirilmesi, özel eğitimde tek denekli araştırma, özel eğitimle ilgili tek denekli araştırma örneklerinin değerlendirilmesi, özel eğitimde derleme, sistematik derleme, meta analiz, meta sentez, özel eğitimle ilgili sistematik derleme, meta analiz, meta sentez örneklerinin değerlendirilmesi, özel eğitimde eylem araştırmaları, özel eğitimle ilgili eylem araştırması örneklerinin değerlendirilmesi, tasarım tabanlı araştırmalar ve özel eğitim ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi, karma yöntem araştırmaları ve özel eğitimle ilgili karma yöntem araştırma örneklerinin değerlendirilmesi

 

DERS KODU VE ADI: OE639- Okuma Güçlükleri: Değerlendirme ve Öğretim Stratejileri
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Okuma güçlükleri, okuma akıcılığında yaşanan güçlükler ve nedenleri, disleksi, okuduğunu anlamada yaşanan güçlükler ve nedenleri, okuma akıcılığı becerilerinin incelenmesi ve ölçülmesi, okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi ve ölçülmesi, okuma akıcılığını destekleyici stratejiler, okuduğunu anlama stratejilerinin kullanımının değerlendirilmesi ve öğretimi, okuduğunu anlama stratejileri ve paketleri

 

DERS KODU VE ADI: OE640- Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Okuma Müdahale Programları
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Temel kavramlar: öğrenme güçlüğü, okuma, okuduğunu anlama, okuduğunu anlamanın değerlendirilmesi.

 

DERS KODU VE ADI: OE641-Öğrenme Güçlüğünde Akademik Becerilerin Desteklenmesi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Öğrenme güçlüğü  tarihsel gelişimi, öğrenme güçlüğünün tanımı, öğrenme güçlüğünün nedenleri, öğrenme güçlüğünün tanılanması ve yaygınlığı, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özellikleri, okuma güçlüğü, matematik öğrenme güçlüğü, yazma güçlüğü, öğrenme güçlüğünde bilişsel ve üstbilişsel stratejiler.

 

DERS KODU VE ADI: OE642- Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Okuma ve Yazma Stratejileri Öğretimi
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 10)
DERS İÇERİĞİ: Bu derste, öğrencilerin okuma ve yazma akıcılığında yaşanan güçlükler ve nedenleri, disleksi, disgrafi, okuduğunu anlamada yaşanan güçlükler ve nedenleri,yazmada karşılaşılan güçlükler ve nedenleri,  okuma -yazma akıcılığını destekleme stratejileri ve okuduğunu anlama ve yazma  stratejileri ve paketleri konularında bilgilendirilmeleri ayrıca okuma -yazma akıcılığının, okuduğunu anlama becerilerinin ve strateji kullanımının değerlendirilmesi ve okuduğunu anlama  ev yazma stratejilerinin öğretimi becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.