Yüksek Lisans Ders İçerikleri | Özel Eğitim Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Yüksek Lisans Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: OE101- Özel Eğitim
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu dersin içeriğinde Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zekâ ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, Dünya’da ve Türkiye’de özel eğitim uygulamalarını belirtmektir.Dersin amacı, özel eğitimin temel ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin özel gereksinimli bireyler hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak, özel gereksinimliliğine neden olan etmenler hakkında bilgilendirmek, farklı tanı grupları hakkında tanıtıcı bilgiler vermek, özel eğitim alanında uygulanması gereken gelişim destek programları hakkında bilgilendirmektir.
Ders Kodu ve Adı: OE102-Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Temel kavramlar; öğrenme güçlüğü/ dikkat eksikliği ve hipraktivite bozuklupu olan bireyler; özel yetenekli bireyler; sınıflandırma; eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklıpı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/ tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/ tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim- öğretim ortamları; bilimsel dayanıklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; öğrenme güçlüğü/ dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireye, özel yetenekli bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
Ders Kodu ve Adı: OE103- Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında, zihin yeyetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu ile ilgili temel kavramlar, zihin yetersizliğinin ve otizm spektrum bozukluğunun sınfılandırılması, nedenleri ve görülme sıklığı, bu özel gereksinime sahip olan çocukların tarama ve tanılanması, bu çocukların akademik ve akademik olmayan karakteristik özellikleri ile bu çocuklara sunulan eğitim hizmetleri ve ortamları, zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu ile ilgili bilimsel dayanaklı uygulamalar, bu özel gereksinimlere sahip ailelerin özellikleri, bu özel gereksinimlere sahip çocuklara ve ailelerine karşı tutumlar, ailelelere sunulan hizmet ve destekler ile yasal haklar konuları işelenecektir.
Ders Kodu ve Adı: OE104- İşitme ve Görme Yetersizliği
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Temel kavramlar: işitme yetersizliği olan bireyler; işitmenin doğası; görme yetersizliği olan bireyler; görmenin doğası; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/ tanışama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/ tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim – öğretim ortamları; bilimsel dayanıklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; işitme yetersizliği olan bireye, görme yetersizliği olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetle, destekler ve yasal haklar.
Ders Kodu ve Adı: OE106-Çocuk Gelişimi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: Çocuk gelişiminde temel kavramlar, doğum öncesi gelişim bebeklik döneminde gelişim, erken çocukluk döneminde gelişim, okul döneminde (geç çocukluk) gelişim, ergenlik döneminde gelişim,  çocuk gelişimi alanında çocuk gelişimcinin rolü, mesleki alanda ekip çalışmasının önemi
Ders Kodu ve Adı: OE202- Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: İletişimin tanımı, dilin tanımı, dil edinim kuramları, dil, iletişim ve konuşma kavramlarının ve gelişiminin açıklanması; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda görülen temel dil, iletişim ve konuşma özellikleri ve sorunları; dil, iletişim ve konuşma sorunlarının değerlendirilmesi; dilin bileşenlerine göre amaçların belirlenmesi; iletişim becerisi kazandırmada kullanılan doğal ve yapılandırılmış bilimsel dayanaklı/etkili yöntemler; iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili aile rehberliği
Ders Kodu ve Adı: OE203- Uygulamalı Davranış Analizi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Uygulamalı davranış analizinin(UDA) temelleri,tarihçesi, tanımı, ilkeleri ve önemi; UDA ve etik; hedef davranış belirleme, tanımlama, ölçme ve kaydetme; hedef davranışa ilişkin toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi öğretime karar vermek için verilerin kullanımı; davranış işlevlerini belirleme; davranış artırma ilkeleri ve işlem süreçleri; pekiştireç çeşitleri ve kullanımı; sembol pekiştirme; yeni davranışların kazandırılmasında ilkeler ve işlem süreçleri; davranış azaltma ilkeleri ve işlem süreçleri; ayrımlı pekiştirme; sönme, tepkinin bedeli genellemenin sağlanması; UDA ve tek denekli araştırma yöntemleri.
Ders Kodu ve Adı: OE204-Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Bireyselleştirilmiş eğitim planları (BEP); BEP’in öğeleri; BEP’in yasal dayanakları; BEP ve okul programları (okulöncesi, ilköğretim programları); ölçme araçları ve ayrıntılı değerlendirme; amaçlar: kısa ve uzun dönemli amaçlar; yerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetlerinin belirlenmesi; öğre- 10 tim amaçlarını ve öğretim basamaklarını oluşturma ve sıralama; öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt etme; tüm hizmet planları; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde 0-3 yaş döneminde bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının (BAHP) tanımı, önemi ve örnekleri; geçiş planları: tanımı ve önemi; geçiş türleri: hastaneden-eve, evden-kuruma, kurumdan-kuruma; farklı geçiş planı örnekleri ve geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde BAHP, BEP ve geçiş planı uyarlamaları ve dikkat edilecek hususlar; BEP’in, BAHP’nin ve geçiş planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
Ders Kodu ve Adı: OE205- Özel Eğitimde Değerlendirme
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Temel kavramlar; değerlendirmenin yasal ve felsefi temelleri; değerlendirmenin amaçları; tıbbi, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirme; değerlendirme süreci: tarama, tanılama, yerleştirme, programlama ve programın değerlendirilmesi; değerlendirmede gönderme öncesi süreç; gönderme ve ayrıntılı değerlendirme süreci; formal değerlendirme yöntemleri; informal değerlendirme yöntemleri; müfredata dayalı değerlendirme; gözlem; beceri analizi; ölçüt bağımlı testler; çalışma örneği analizi; performans değerlendirmesi; değerlendirme sürecinin raporlaştırılması; ölçü araçları geliştirme: çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma
Ders Kodu ve Adı: OE207-Özel Eğitimde Bütünleştirme
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Özel eğitimde yerleştirme yaklaşımları, birlikte ve ayrı eğitim; bütünleştirmenin tanımı; en az kısıtlayıcı eğitim ortamı kavramı, tarihçesi, yasal dayanakları ve türleri; destekleyici özel eğitim hizmetleri, danışmanlık, sınıf-içi destek ve kaynak oda; bütünleştirmede iş birliği: tanımı, önemi ve türleri; Türkiye’de bütünleştirme süreci, geçmişte ve günümüzde bütünleştirme; Türkiye’de özel eğitimle ilgili yasal düzenlemelerde bütünleştirme; bütünleştirmenin başarısını etkileyen etmenler; bütünleştirmeyle ilgili araştırmalar
Ders Kodu ve Adı: MB011-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar, eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık); eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; psikolojik, gelişimsel, eğitsel ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ve araçları; geleneksel yaklaşımlara  dayalı araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler); öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyasu, araştırma kağıtları, araştırma ğprojeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri);ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler; öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme; özel eğitim alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme

Seçmeliler

Ders Kodu ve Adı: OE531 Proje
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS; AKTS: 30)
Ders İçeriği: Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.
Ders Kodu ve Adı: OE530 Tez
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS; AKTS: 30)
Ders İçeriği: Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir.
Ders Kodu ve Adı: OE529 Birlikte Öğretim Uygulamaları
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Birlikte öğretim uygulamaları dersi ile öğrencilerin, ülkemizde ve dünyada bütünleştirmeye dayalı eğitim ortamlarının oluşturulması ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları, öğretmenlerin etkili öğretim becerileri ile özel gereksinimi olan bireyler için öğretimsel uyarlama yapabilme becerilerinin desteklenmesine yönelik modeller tanıtılacaktır. Ayrıca bu öğretim modellerinin tanıtılması, uygulama basamakları ve sonuçları hakkında yeterlilikler kazanmaları sağlanacaktır. Alan yazında Birlikte Öğretim Modeli’ne (co-teaching) ait altı farklı öğretim modelinin kavramsal yapısı, uygulama süreçleri ve farklılıkları üzerinde durulacak, evrensel tasarım ilkesine göre özel gereksinimi olan bireylerin akranları ile birlikte genel eğitim ortamlarına devam etmeleri için etkili bir model olduğu hakkında ilgili alan yazın çalışmalarına yer verilecektir. Modellerin birlikte veya tek tek uygulandığı araştırmalar incelenecek, ilgili araştırmalardan yola çıkılarak birlikte öğretim uygulamalarının kaynaştırma ortamlarında görev yapan genel eğitim öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenleri arasındaki mesleki paylaşıma katkısı, her iki öğretmenin de öğretimsel uyarlama yapma ve etkili öğretim becerileri üzerindeki etkililiği tartışılacaktır. 
Ders Kodu ve Adı: OE 527 Özel Eğitim Araştırmaları ve Etik II
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu dersin amacı, öğrencilerin özel eğitim araştırmaları ve uygulamalarında karşılaşılabilecek etik sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin bu sorunlar hakkında duyarlı bir birey ve öğretmen olmalarına katkıda bulunmaktır. Etik ve ahlak felsefesi. Eğitimde ve özel eğitimde etik. Özel eğitimde ölçme değerlendirme, kaynaştırma ve aile eğitiminde etik değerler. Özel eğitimde bilimsel dayanaklı uygulamalar, yasalar ve etik.
Ders Kodu ve Adı: OE 525 Ağır Bedensel Engeli ve Çoklu Yetersizlikleri olan Çocukların Özellikleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders nöromotor yetersizlikler, dejenerativ hastalıklar (musculardystrophy), ortopedik ve kas/iskelet bozuklukları , duyu-motor yetersizlikler, sağlık sorunları ve enfeksiyon hastalıkları olan çocukların öğrenme ve gelişimlerini maksimum performanslarına ulaştırmaları konusunda onlarla çalışan eğitimci, özel eğitim öğretmen ve diğer personelin bilgilendirilmesini ve uygulama yapabilmelerini hedeflemektedir.
Ders Kodu ve Adı: OE 524 Gelişim ve Zekâ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Temel kavramlar: gelişim, büyüme, olgunlaşma; gelişimin ilkeleri; doğum öncesi gelişim ve doğum öncesi gelişimi etkileyen etmenler; fiziksel gelişim, tanımı ve önemi; çocuklarda 0-12 yaş fiziksel gelişim özellikleri; ergenlik döneminin fiziksel ve fizyolojik özellikleri; bilişsel gelişim, tanımı ve önemi, bilişsel gelişimle ilgili kavramlar; dönemlere göre bilişsel gelişim özellikleri; dil gelişimi, tanımı ve önemi, dönemlere göre dil gelişim özellikleri, dil gelişimini etkileyen etmenler; sosyal-duygusal gelişim, tanımı ve önemi, dönemlere göre sosyal-duygusal gelişim özellikleri; ahlak gelişimi, tanımı ve önemi, ahlaki gelişim süreci ve özellikleri; cinsel gelişim ve eğitim, cinsel gelişimle ilgili kavramlar, cinsel gelişimi etkileyen etmenler, cinsel gelişim süreci, cinsel eğitim; özbakım becerileri, özbakım becerilerinin gelişimi ve gelişimsel dönemlere göre özbakım becerileri.
Ders Kodu ve Adı: OE523 Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 12)
Ders İçeriği: Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.
Ders Kodu ve Adı: OE522-Eğitim İstatistiği
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Çıkarımsal istatistiğin tanımlanması, kullanım alanlarının incelenmesi Hipotez yazma ve hipotez türlerinin açıklanması Normal dağılım grafiğinin incelenmesi Standard değerlerin (z- değeri) tanımlanması SPSS kullanarak t-test, tek yönlü ve çift yönlü varyans analizlerinin yapılması, Lineer regresyon analizlerinin yapılması
Ders Kodu ve Adı: OE521-Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim Uygulamaları
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Temel kavramlar; bebeklik, erken çocukluk dönemi ve gelişimsel gerilik kavrammı; erken çocuklukta özel eğitimin (EÇÖZE) tanımı, öenmi ve teorik alt yapısı; yasalarda (EÇÖZE); EÇÖZE ‘de rol alan uzmanlar; aile katılımı; EÇÖZE’de değerlendirme; EÇÖZE’ müdahale programları: kurum, ev ve kurum- ev merkezli uygulamalar; EÇÖZE ve geçiş süreci; EÇÖZE’de temel konular: oyun, gelişimsel dönemlere uygun uygulamalar, doğal öğretim , aile merkezli uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: OE520-Özel Gereksinimli Çocuklarda Görsel Sanat Eğitimi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders ile öğrencilere; Küçük çocuklarda sanat eğitiminin amaçları, gelişimsel aşamaları, sanatın anlamı ve önemi, etkileyen etmenler hakkında bilgilendirmek; Duyu eğitimi, görsel algı, estetik duyarlılık, çizgi, sanat ve tematik yaklaşım kavramlarını kavramak ve sanat eğitimi programı hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda bilgi kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.
Ders Kodu ve Adı: OE519-Özel Eğitimde Okuma-Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Öğretimi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği:  Bu ders ile öğrenciler, erken okuryazarlık becerilerini yeterince kazanamamış özel gereksinimli çocukların erken dönemde belirlenmesi, erken müdahale programları ile akranları arasında oluşması olası olan farkların kapatılması ve çocukların başarı için gerekli olan dil ve okuryazarlık becerileri ile donatılması konusunda bilgilendirileceklerdir. Erken okur yazarlık becerilerinin değerlendirilmesi ve öğretimi konusunda yeterlilikler kazandırılacaktır. 
Ders Kodu ve Adı: OE518-Çocuk Psikopatolojisi, Ruhsal Değerlendirme, Tanılama ve Ayırıcı Tanı
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders ile öğrencilere çocuklarda görülen psikopatolojiler,  Çocukluk dönemi bozukluklarının etiyolojisini ve yaygınlığını çocuğun ruhsal değerlendirme süreçleri, görüşme şekilleri,  çocuğun ruhsal muayenesi, tanı kriterleri ve ayırıcı tanılar üzerinde durulacaktır.
Ders Kodu ve Adı: OE517-Teknolojiye Dayalı Öğretim Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik):3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Öğretim teknolojisi temel kavramları, Öğretim teknolojisi amaçları, Öğretim teknolojisi kapsamı ,Öğretim teknolojisi gelişim süreci hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir.
Ders Kodu ve Adı: OE515-Tek Denekli Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders ile öğrencilere, tek denekli araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmeleri, alanyazında tek denekli araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmaları analiz edip sentezleyerek değerlendirebilmeleri ve bir tek denekli araştırma modelini tasarlayarak öneri haline getirebilmeleri sağlanacaktır. 
Ders Kodu ve Adı: OE514-Özel Eğitim Araştırmaları ve Etik
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu dersin amacı, öğrencilerin özel eğitim araştırmaları ve uygulamalarında karşılaşılabilecek etik sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin bu sorunlar hakkında duyarlı bir birey ve öğretmen olmalarına katkıda bulunmaktır. Etik ve ahlak felsefesi. Eğitimde ve özel eğitimde etik. Özel eğitimde ölçme değerlendirme, kaynaştırma ve aile eğitiminde etik değerler. Özel eğitimde bilimsel dayanaklı uygulamalar, yasalar ve etik.
Ders Kodu ve Adı: OE512- Seminer
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS; AKTS: 12)
Ders İçeriği: Bu dersin amacı öğrencilerin tez aşamasına geçmeden önce alanıyla ilgili bir sorunun çözümünde bilimsel veriye ulaşma, veriyi kullanma, değerlendirme yapma ve sunum hazırlama becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Bu derste öğrenciler, dersin sorumlusu öğretim elemanıyla birlikte belirledikleri bir sorun hakkında bilimsel yöntemi kullanarak bir çalışma hazırlar ve çalışmasını sınıf ortamında paylaşır.
Ders Kodu ve Adı: OE511-Erken Çocukluk Özel Eğitim Uygulamaları
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Temel kavramlar; bebeklik, erken çocukluk dönemi ve gelişimsel gerilik kavrammı; erken çocuklukta özel eğitimin (EÇÖZE) tanımı, öenmi ve teorik alt yapısı; yasalarda (EÇÖZE); EÇÖZE ‘de rol alan uzmanlar; aile katılımı; EÇÖZE’de değerlendirme; EÇÖZE’ müdahale programları: kurum, ev ve kurum- ev merkezli uygulamalar; EÇÖZE ve geçiş süreci; EÇÖZE’de temel konular: oyun, gelişimsel dönemlere uygun uygulamalar, doğal öğretim , aile merkezli uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: OE510-Olumlu Davranışsal Müdahale ve Destekler
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders özel eğitim ve genel eğitim ortamlarında okul öncesi yaşlardan okul çağı çocuklarına kadar tüm öğrenciler için 3 aşamalı koruyucu ve önleyici olumlu davranışsal müdahale ve desteklerin neler olması gerektiği ve nasıl uygulanacağı hakkında okul öncesi eğitim öğretmeni, özel eğitim öğretmeni ve diğer alan öğretmenleri gibi rehber öğretmenler ve okullardaki diğer eğitim personelini bilgilendirmeyi ve uygulama yapabilmelerini hedeflemektedir . 
Ders Kodu ve Adı: OE509- Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders ile öğrencinin, özel gereksinimli çocuklara beceri ve davranış öğretiminde kullanacağı uygulamalı davranış analizi ilkelerine dayalı öğrenmenin aşamaları ve yanlışsız öğretim yöntemlerini öğrenmesi hedeflenmektedir.  
Ders Kodu ve Adı: OE508- Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders ile öğrencilere, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren bireyselleştirilmiş eğitim programının yıllık ve kısa dönemli amaçları, destek eğitim hizmetinin türü, süresi, öğretim ve değerlendirme amaçlı kullanılacak yöntem ve teknikler gibi öğrenci kişisel bilgilerini kapsadığı konusunda bilgilendirilerek, örnek BEP hazırlamalarına fırsat verilecektir.    
Ders Kodu ve Adı: OE507- Özel eğitimde Niteliksel Araştırmalar
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders ile öğrencinin,  özel eğitim alanında sıklıkla kullanılır hale gelen özel gereksinimli öğrenci performansı, sınıf içi etkili uygulamalar konusunda gereksinim duyulan ayrıntılı ve derinlemesine veri toplamaya elverişli niteliksel araştırma yöntemlerini tanıması ve bu tür araştırmaları analiz ederek yaklaşımı benimsemesi ve nitel araştırmalar yürütebilecek düzeye gelmesi hedeflenmektedir
Ders Kodu ve Adı: OE506-Otizmde Dil Becerileri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders ile öğrencilere; OSB’li çocukların sosyal-iletişim becerileri, dil ve konuşma özellikleri, oyun becerileri konusunda bilgi kazandırmak; OSB’li çocukların sosyal- iletişim, dil becerilerini etkileyen özelliklere ilişkin bilgilendirmek; OSB’li çocukların iletişim ve dil becerilerinin değerlendirilmesi konusunda bilgi kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.
Ders Kodu ve Adı: OE505- Aile Eğitimi ve Rehberliği
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders ile öğrencilerin, özel gereksinimli çocuk ailelerinin çocuklarıın yetersizliği ile tanıştığı andan itibaren geçirdikleri uyum evrelerini; çocuğa, topluma , aile birylerine ve bireysel yaşamlarına uyum aşamalarını göz önünde bulundururarak aile eğitim oturumları planlama, uygulama ve değerlendirmeye yönelik yeterliliklerini geliştirmek hedeflenmektedir. Çocuğa öğretilen bilgi ve becerilerin okul ortamından ev ortamına aktarılabilmesi için aile bireylerinin uygulamalı davranış analizi ilke ve uygulama süreçlerini öğrenmelerini hedefleyen aile eğitimleri düzenlemeleri sağlanacaktır. 
Ders Kodu ve Adı: OE504-Öğrenme Güçlüğü ve Öğretim Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders ile öğrencinin, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların gelişimsel ve akademik gelişim özelliklerini tanımaları sağlanacak, eğitsel değerlendirilme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken konular, değerlendirme araçları tanıtılarak öğretimsel ve akademik düzenlemeler konusunda örnek uygulamalar ve destek eğitim programları düzenlemeleri sağlanacaktır.   
Ders Kodu ve Adı: OE503-Özel Eğitimde Çevresel ve Akademik Uyarlamalar
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders ile öğrencinin özel gereksinimli çocukların devam ettiği özel eğitim kurumlarında ya da kaynaştırma ortamlarında sınıf öğretmenlerinin öğretim materyallerini, öğretim yöntemlerini nasıl uyarlayacağı, öğrenci başarısını ve performansını nasıl değerlendireceği ve öğrenme için uygun fiziksel çevreyi nasıl düzenlemeleri konusunda bilgilenmesi sağlanarak örnek uyarlamalar düzenlemeleri hedeflenmektedir
Ders Kodu ve Adı: OE502- Sosyal Beceri Öğretimi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders özel gereksinimli çocukların sosyal beceri ve yeteneklerini değerlendirebilmek, sosyal beceri gelişimlerini incelemek, sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemleri öğrenmek ve uygulayabilmek amacıyla okul öncesi eğitim öğretmeni, özel eğitim öğretmeni ve diğer alan öğretmenleri gibi rehber öğretmenler ve okullardaki diğer eğitim personelini bilgilendirmeyi ve uygulama yapabilmelerini hedeflemektedir
Ders Kodu ve Adı: OE501- Özel Gereksinimli Küçük Çocukların Özellikleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Özel gereksinimi olan 0-8 yaş arasındaki küçük çocukların (bebeklik, okul öncesi ve erken çocukluk çağı) öğretmenlerine yönelik, onları bilgilendirip güçlendirerek, mesleklerinin gerekliliğine inanan öğretmenler yetiştirebilmek için dersi alan öğrenciler, yüz yüze eğitim, araştırma, interaktif ders tartışmaları, internete dayalı araştırmalar, misafir konuşmacılar, video ve filmler ile çocukları doğal ortamlarında gözlemleyerek ve değerlendirme ölçeklerini kullanarak dersin sorumluluklarını yerine getireceklerdir . Dersin amacı, erken çocukluk döneminde çalışan özel eğitim öğretmenlerinin sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerini kullanarak çocukların öğrenme ve gelişim düzeylerini maksim düzeye çıkarabilmelerini hedeflemektir
Ders Kodu ve Adı: OE532 Gelişim Yetersizliği Olan Çocuklarda Dil Gelişimi ve İletişim Becerileri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: İletişim- dil- konuşma bağıntısı, Dil ve Konuşma Bozukluklarında Temel Yaklaşımlar, Dil ve Konuşma Bozukluklarının Sınıflandırılması, Dil ve Konuşma Bozukluklarının Sınıflandırılması, Bebeklik döneminde dil gelişimi, Okul öncesi dönemde dil ve konuşma gelişimi, Okulun ilk yıllarında dil ve konuşma gelişimi, Dil becerilerinin diğer gelişim alanları ile ilişkisi, Okul çağı dil öğrenme ve okuma-yazma sorunları, Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları, Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları, Down Sendromlu çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları, Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları, Serebral Palsili çocuklarda dil ve konuşma bozukluklar
Ders Kodu ve Adı: OE533 Özel Eğitim Destek Hizmetleri 
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları, Kaynaştırma uygulamalarında işbirliği, Kaynaştırma uygulamalarında öğrenci gereksinimlerinin değerlendirilmesi, Kaynaştırma uygulamalarında öğretimin planlanması, Seyrek rastlanılan yetersizlikler, Sık rastlanılan yetersizlikler, Özel gereksinimi olan diğer öğrenciler, Öğretimsel uyarlamalar, Kaynaştırma uygulamalarında bağımsız öğrenme stratejileri, Kaynaştırma uygulamalarında öğrenmenin değerlendirilmesi, Kaynaştırma uygulamalarında davranış yönetimi, Sosyal yeterliklerin geliştirilmesi, Kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri, Özel eğitim destek hizmetler
Ders Kodu ve Adı: OE535 Otizmli Bireylerde İletişim ve Destekleyici Sistemler 
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu ders ile öğrencilere; OSB’li çocukların sosyal-iletişim becerileri, dil ve konuşma özellikleri, oyun becerileri konusunda bilgi kazandırmak; OSB’li çocukların sosyal- iletişim, dil becerilerini etkileyen özelliklere ilişkin bilgilendirmek; OSB’li çocukların iletişim ve dil becerilerinin değerlendirilmesi konusunda bilgi kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.
Ders Kodu ve Adı: OE536 Nitel Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Nitel Araştırma Yönteminin Genel Özellikleri, Temel Dönüşümler Ve Bilimsel Araştırma İçindeki Yeri ,Nitel Ve Nicel Araştırma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması, Nitel Araştırmada Süreci Ve Örneklem Seçimi ,Nitel Araştırmada Veri Toplama Teknikleri (Ayrıntılı Gözlem), Nitel Araştırmaların Etik Yönleri,  Nitel Araştırma Yaparken Karşılaşılan Zorluklar, Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri (Belge İnceleme), Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri (Görüşme) , Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri (Video Teyp Verisi) , Nitel Araştırmalarda Desenler (Araştırmacının Rolü / Veri Toplama Süreci), Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi, Nitel Araştırmaların Değerlendirilmesi Belirlenmesi, Nitel Araştırmada Veri Analizi, Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik İçermektedir.
Ders Kodu ve Adı: OE537 Özel Eğitimde Öğretim Yöntemleri 
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Öğrenme ve öğretimle ilgili temel kavramlar, Doğrudan öğretim yöntemleri, Doğal öğretim, Görsel desteklere dayalı öğretim, Öğrenci merkezli öğretim, Verimliliği artırmak üzere yapılan düzenlemeler
Ders Kodu ve Adı: OE538 Erken Eğitim Programı 
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Erken Eğitim, Erken eğitim hizmetleri ve erken eğitim programları uygulama çeşitleri, Küçük Adımlar Programı ve Gelişim Alanları, İletişim becerilerini değerlendirme ve öğretim programı hazırlama, Diğer gelişim alanlarında değerlendirme yapma ve öğretim programı hazırlama, Öğretim yapma, Öğretim programını değiştirme
Ders Kodu ve Adı: OE539 İşlevsel Akademik Becerilerin Öğretimi 
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: İşlevsel akademik becerilere giriş, akademik becerilere hazırlık,okur-yazarlık kavramı, okumaya hazırlık kavramı,filizlenen okur-yazarlık kavramı (Emergent Literacy) işlevsel akademik becerilerin öğretiminde kullanılacak araçlar, okuma-yazma öğretim yöntemleri,özel eğitime gereksinim duyan bireyler ve okuma-yazma kavramı, matematik öğretiminde öğrencilere kazandırılacak temel beceriler ve öğrenme alanları,matematik beceri ve kavramlarını, değerlendirme ve program hazırlama, matematik beceri ve kavramların kazandırılmasında bilimsel temelli uygulamalar, sayma ve sayı kavramı becerilerin öğretimi, toplama-çıkarma-çarpma ve bölme kavram ve becerilerin öğretimi, temel ölçme kavram ve becerilerin öğretimi, geometri kavram ve becerilerin öğretimi
Ders Kodu ve Adı: OE540 Problem Davranışların İşlevlerini Belirleme 
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Tanımlayıcı Çerçeve, Problem Davranışları Oluşturan Durumlar, Problem Davranışların İşlevleri, Problem Davranışı Tanımlamak/Belirlemek, Pekiştirme, Pekiştirme Türleri, Pekiştireç Çeşitleri , Pekiştireç Seçimi , Pekiştirme Tarifeleri
Ders Kodu ve Adı: OE541 Okuma ve Okuduğunu Anlamanın Değerlendirilmesi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu derste öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama ve okuduğunu anlamanın değerlendirilmesini tanımlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: OE542 Okuma Kazanım Süreçleri ve Okumanın Desteklenmesi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Okuma kazanım süreçleri , Akıcı okuma becerilerinin değerlendirilmesi, Akıcı Okuma Becerilerinin Desteklenmesi: Okuma öncesinde kullanılan stratejiler, Akıcı Okuma Becerilerinin Desteklenmesi: Okuma sırasında kullanılan stratejiler, Okuma sonrası kullanılan stratejiler, Hata türleri; Okuma hatalarının düzeltilmesi, Akıcı okuma becerilerinin desteklenmesinde teknoloji kullanımı, Akıcı okuma araştırmalarının incelenmesi, Okuma stratejilerinin önemi, kavramsal ve kuramsal temelleri; Okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi, Okuduğunu anlama becerilerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesi, Karşılıklı öğretim stratejisi; Akran destekli öğrenme stratejisi, Ana düşünceyi bulma stratejisi; Metin yapısı ve içerik alanı öğretiminin bütünleştirilmesi; Özetleme stratejisi, Web-tabanlı okuduğunu anlama öğretimi, Okuduğunu anlama araştırmalarının incelenmesi
Ders Kodu ve Adı: OE543 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: İletişimin tanımı, dilin tanımı, dil edinim kuramları, dil, iletişim ve konuşma kavramlarının ve gelişiminin açıklanması; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda görülen temel dil, iletişim ve konuşma özellikleri ve sorunları; dil, iletişim ve konuşma sorunlarının değerlendirilmesi; dilin bileşenlerine göre amaçların belirlenmesi; iletişim becerisi kazandırmada kullanılan doğal ve yapılandırılmış bilimsel dayanaklı/etkili yöntemler; iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili aile rehberliği
Ders Kodu ve Adı: OE544 Problem Davranışların Değerlendirilmesi ve Müdahale Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Öğrenme kuramları, uygulamalı davranış analizinin temel ilkeleri, hedef davranışların belirlenmesi, veri kayıt teknikleri, grafik çizme ve yorumlama, pekiştirme, ipucu ve türleri, şekil verme, sembol pekiştirme, problem davranışların değerlendirilmesi ve uygun olmayan davranışların azaltılması, davranışa uygun müdahale programların seçilmesi, davranışa uygun müdahale programının uygulanması, davranışa uygun müdahale programının değerlendirilmesi.
Ders Kodu ve Adı: OE545 İşitme Engellilerde Okuma ve Okuduğunu Anlama
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Okumada çözümleme ve anlamaya ilişkin görüşler. Okuma teorileri ve okuma öğretimi ile ilişkileri, okuma serilerinin etkili kullanımı. Temaların kullanımı ve geliştirilmesi. Okuma ve stratejileri.Okuma ve okuma becerileri öğretimi. Okuma sınıf içi kullanılan stratejiler. Birinci ve dördüncü sınıflarda okuma ve yazma. Sınıf içi değerlendirme kuralları. Yetersizliği olan çocuklara okuma yazma desteği.
Ders Kodu ve Adı: OE549 Kaynaştırma ve Bütünleştirme Uygulamalarında Etkili Öğretim Becerileri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Öğrencilerin, ülkemizde ve dünyada bütünleştirmeye dayalı eğitim ortamlarının oluşturulması ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları, öğretmenlerin etkili öğretim becerileri ile özel gereksinimi olan bireyler için öğretimsel uyarlama yapabilme becerilerinin desteklenmesine yönelik modeller tanıtılacaktır. Ayrıca bu öğretim modellerinin tanıtılması, uygulama basamakları ve sonuçları hakkında yeterlilikler kazanmaları sağlanacaktır. Evrensel tasarım ilkesine göre özel gereksinimi olan bireylerin akranları ile birlikte genel eğitim ortamlarına devam etmeleri için etkili bir model olduğu hakkında ilgili alan yazın çalışmalarına yer verilecektir. Modellerin birlikte veya tek tek uygulandığı araştırmalar incelenecek, ilgili araştırmalardan yola çıkılarak birlikte öğretim uygulamalarının kaynaştırma ortamlarında görev yapan genel eğitim öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenleri arasındaki mesleki paylaşıma katkısı, her iki öğretmenin de öğretimsel uyarlama yapma ve etkili öğretim becerileri üzerindeki etkililiği tartışılacaktır
Ders Kodu ve Adı: OE548 Erken Çocukluk. Özel Eğitim Sunma Model. ve Öğretim Yaklaşım 
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Erken önleme ve erken çocuklukta özel eğitime ilişkin teoriler, Biyolojik gelişimsel yaklaşımlar, Bilişsel Gelişimsel Yaklaşımlar, Psikoanalalitik Yaklaşımlar, Davranışsal ve Eğitsel Yaklaşımla, Karşılıklı etkileşimsel (transaksiyonel) yaklaşım, Bağlanma Teorisi,Sosyal Öğrenme teorisi,erken çocuklukta özel eğitime ilişkin teorilerin uygulamaya yansımaları, Erken çocuklukta kuramsal temelleri değerlendirme.
Ders Kodu ve Adı: OE547 Erken Çocuklukta Özel Eğitimde Değerlendirme
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Temel kavramlar, Erken çocuklukta gelişim, çocuk gelişimini etkileyen faktörler, erken tarama tanılama, program amaçlı değerlendirme, değerlendirme süreci, EÇÖZE sunma modelleri, EÇÖZE ve aile katılımı, EÇÖZE ve temel konular, aile ve oyunun önemi, değerlendirme süreci, değerlendirme araçları.
Ders Kodu ve Adı: OE546 Erken Çocuklukta Özel Eğitimin Kuramsal Temelleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Erken önleme ve erken çocuklukta özel eğitime ilişkin teorik yaklaşımları betimeyebilme, erken çocuklukta özel eğitime ilişkin teorilerin uygulamaya yansılamalarını tartışabilecektir.