Tanıtım | Özel Eğitim Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Tanıtım

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü bünyesinde yer alan Özel Eğitim Anabilim Dalında lisans programı bulunmaktadır. Mezunlarımızın ve özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerini sürdürebilmeleri için Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı Özel Eğitim yüksek lisans programımız 2017-2018 yılı eğitim öğretim yılı döneminde, doktora programımız ise 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Lisans Programı

Özel Eğitim öğretmenliği lisans programı; özel gereksinimli bireylerin gelişim ve öğrenme süreçlerine katkıda bulunan, bağımsız, üretken ve sosyal yaşama aktif katılmalarını sağlayan, meslek etiğine bağlı öğretmenler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Hazırlık sınıfı olmayan programın eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi dört yıldır.

Yüksek Lisans Programı

Özel Eğitim yüksek lisans programına  kabul edilmek için adayların Özel Eğitim Bölümü altında yer alan lisans programlarından mezun olmaları(Özel eğitim öğretmenliği, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Üstün/Özel Yetenekliler) gerekmektedir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Psikoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi, bölümleri lisans programlarından mezun olmaları durumunda bilimsel hazırlık uygulanmaktadır.  Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. Özel Eğitim Yüksek Lisans programının eğitim dili Türkçedir.

Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, haftada bir saatten oluşan bir adet kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, bir yüksek lisans programı en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programının süresi ise 2 yıl (4 yarıyıl) olup, eğitim dili Türkçe’dir.

 

Doktora Programı

Özel Eğitim doktora programına kabul edilmek için adayların yüksek lisans eğitimlerini aşağıdaki programlarda tamamlamaları şartı aranmaktadır. Özel Eğitim Bölümü altında yer alan programlarda (Özel eğitim öğretmenliği, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Üstün/Özel Yetenekliler) tezli yüksek lisans mezunu olmaları,  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Psikoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapistliği bölümlerinin herhangi birinde tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Alan dışı başvuru yapan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır. Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Eğitim dili Türkçe’dir.

 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Latife ÖZAYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Emine ERDEN

Dr. Öğr. Üyesi Merih TOKER

Arş. Gör. Sevim KÜÇÜK KARAHAN

Arş. Gör. Kübra DEMİRÖZ

Arş. Gör. Şeyda YILDIRIM PARLAK

Arş. Gör. Çiğdem KELEŞ KARAŞAHİN